Kobolt indhold i læder sko og handsker

Vi opsøgte personale på hudafdelingen på Gentofte Hospital og undersøgte i alt 59 par lædersko og handsker for kobolt indhold med XRF analyse. VI fandt at 16% af 43 sko og 19% af 16 handsker indeholdt >1% kobolt. Tre af de 43 (7.0%) sko indeholdt >5% kobolt. Vi fandt ingen sammenhæng til farven på læderproduktet. Vores lille undersøgelse bekræftede at lædervarer indeholder kobolt og at disse potentielt kan føre til kobolt allergi og eksem.

Original overskrift: Cobalt content of a convenience sample of leather shoes and gloves in Denmark.

Atopisk dermatitis og cancer i solide organer: et systematisk review og metaanalyse

I denne systematiske oversigtsartikel og metaanalyse undersøgte vi sammenhængen mellem atopisk dermatitis og cancer i solide organer. I alt blev 32 studier inkluderet i den kvalitative analyse og 16 studier blev inkluderet i den kvantitative analyse. Vi fandt en invers association mellem atopisk dermatitis og hjernetumorer (pooled OR 0.77; 95% CI 0.71-0.83). Vi fandt ikke en sammenhæng mellem atopisk dermatitis og cancer i andre solide organer.

Original overskrift: Atopic Dermatitis and Cancer in Solid Organs: a Systematic Review and Meta-Analysis.

Mus med filaggrinmangel viser øget immunreaktivitet overfor nikkel.

Nikkelallergi og eksem er blevet associeret med filaggrin-genmutationer i epidemiologiske undersøgelser, men mekanismerne bag er ukendte.

For at undersøge hvilke mekanismer der ligger bag, blev mus med filaggrin mangel (flaky tail (ft/ft)) undersøgt. Forfatterne fandt et øget inflammatorisk respons mod nikkel, 2,4-dinitrofluorobenzene og cinnamal i ft/ft mus sammenlignet med kontrolmus.

Resultaterne tyder på, at det øget nikkelrespons var forbundet med filaggrinmangel som var medieret af en kombination af øget nikkelindtrængning i huden og den steady-state inflammation, der findes i huden hos mus med ​​filaggrin-mangel.

Original overskrift: Mice with epidermal filaggrin deficiency show increased immune reactivity to nickel.

Allergisk kontakteksem forårsaget af limonene hydroperoxider og dosis-respons forhold – Et ”repeated open application test” (ROAT) studie.

Kontaktallergi over for parfumestoffet oxideret limonene, indeholdende allergifremkaldende limonene hydroperoxider, er hyppigt forekommende. Ofte ses dog kun svagt positive samt hyppige tvivlsomt positive lappetestreaktioner. Dette har skabt nogen usikkerhed omkring den kliniske relevans af en positiv lappetestreaktion over for standard limonene hydroperoxider 0,3% pet.

I dette eksperimentelle kliniske studie blev eksempatienter med enten en positiv eller tvivlsomt positiv lappetest over for limonene hydroperoxider 0,3% pet. udsat for realistiske niveauer af limonene hydroperoxider i en simuleret parfume. Resultaterne af studiet viste, at en positiv lappetest over for limonene hydroperoxider er af klinisk relevans. Derudover findes der en undergruppe af patienter med en tvivlsomt positiv lappetest over for limonene hydroperoxider 0,3% pet. hvor denne kan være af klinisk relevans.

Original overskrift: Allergic contact dermatitis caused by hydroperoxides of limonene and dose-response relationship-A repeated open application test (ROAT) study.

Ændringer i forekomsten af kromallergi i Danmark i perioden 2002-2017.

I dette studie ønskede vi at undersøge om hvorvidt den vedtagne EU-lovgivning mod krom i læder har resulteret i et fald i forekomsten af hexavalent kromallergi blandt patienter lappetestet for allergisk kontakteksem på Hud- og Allergiafdelingen, Herlev-Gentofte Hospital i løbet af 2002-2017. Vi fandt en faldende trend for kromallergi blandt patienter med kontakteksem i perioden 2002-2017 (Ptrend=0.00002). Vi fandt en signifikant faldende trend for prævalensen af kromallergi i 2014-2017 (1.7%) og 2010-2013 (1.9%) sammenlignet med perioden 2002-2005 (3.2%) (hhv. Ptrend0.001 og Ptrend=0.002). Læder var den hyppigst forekommende eksponeringskilde (hos ca. 48% af patienterne med kromallergi).

Original overskrift: Temporal changes in chromium allergy in Denmark between 2002 and 2017.

Forekomsten af kontaktallergi i den generelle befolkning: En systematisk gennemgang og meta-analyse.

Formålet med dette studie var at give et opdateret skøn over forekomsten af ​​kontaktallergi i den generelle befolkning, baseret på data fra vores tidligere review kombineret med nye data fra en opdateret søgning efter relevante studier offentliggjort mellem 2007 og 2017.

Denne meta-analyse bekræftede, at mindst 20% af den generelle befolkning har kontakt allergi over for almindelig forekommende allergener. Dette understreger behovet for en mere effektiv forebyggelses strategi overfor almindeligt forekommende allergener i forbrugsprodukter, kosmetik og på arbejdspladsen.

Original overskrift: Prevalence of contact allergy in the general population: A systematic review and meta-analysis.

Menneskelige og computer beregnede modeller for atopisk eksem: en gennemgang og perspektiver af et ekspertpanel i Det Internationale Eksemråd.

En gruppe af internationale atopisk eksem eksperter gennemgår i denne oversigtsartikel forskellige værktøjer og eksperimentelle modeller man kan anvende til at studere atopisk eksem hos mennesker. 

Original overskrift: Human and computational models of atopic dermatitis: a review and perspectives by an expert panel of the International Eczema Council.

Nikkel deponering og penetration i stratum corneum efter kort gentagen nikkel kontakt

I et eksperimentelt studie blev 16 nikkelallergikere og 10 kontrolpersoner uden nikkelallergi eksponeret for nikkelskiver i tre 10-minutters perioder med 10 minutters intervaller. Nikkelpenetration i stratum corneum (SC) foregik hurtigt – inden for en time – og kunne måles op til 72 timer efter eksponeringen. Der blev fundet signifikant lavere nikkel mængder både på huden og i SC hos kontrol personer uden nikkelallergi. Vi konkluderer, at relativt kort hudkontakt (tre 10-minutters perioder) kan føre til tilstrækkelig deponering af nikkel på huden og penetration i SC til, at fremkalde allergisk nikkeleksem hos nikkelallergiker. Kort og gentagen berøring med nikkelfrigivende metalgenstande kan medvirke til fortsat sensibilisering og elicitation af allergisk nikkeleksem. Endvidere indikerer resultaterne, at risikoen for at udvikle nikkelallergi kan være individuelt forskellig grundet stor variation i nikkeldeponering efter hudkontakt

Original overskrift: Nickel deposition and penetration into the stratum corneum after short metallic nickel contact: An experimental study.

Erhvervsbetinget allergisk kontakteksem forårsaget af kobolt i maskinolie.

Allergisk kontakteksem forårsaget af kobolt ses oftest blandt metal-, bygnings- og keramikarbejdere efter direkte hudkontakt med kobolt. Kobolt er ofte årsag til kontaktallergi, men i mange tilfælde lykkes det ikke at finde den forårsagende eksponeringskilde. I denne artikel beskrives et tilfælde af alvorlig allergisk kontakteksem, forårsaget af erhvervsmæssig eksponering for maskinolie, der var forurenet med koboltrester. Patienten var en ung mand, der havde udviklet et akut, svært tilfælde af kontakteksem efter at have renset en centrifuge, indeholdende olie. Han havde således ikke været i direkte kontakt med kobolt. Udredning med lappetest viste imidlertid at han havde kraftig allergi overfor kobolt og der var således stærk mistanke om, at olien han havde været i kontakt med, indeholdt kobolt. Olierne blev analyseret med flere forskellige metoder, men først med analysemetoden massespektometri lykkedes det at verificere, at olierne indeholdt kobolt i en koncentration, der kan give allergisk kontakteksem. Eksemplet viser hvor vigtigt det er at lede grundigt og vedholdende efter eksponeringskilden i tilfælde af koboltallergi.

Original overskrift: Occupational allergic contact dermatitis caused by cobalt in machine oil.

Den europæiske basisserie og anbefalede tilføjelser: 2019

Den europæiske basisserie (EBS) af kontaktallergener anvendes i hele Europa som en væsentlig tests til diagnosticering af allergisk kontakteksem. Eksponering for allergener i miljøet ændrer sig konstant, og EBS skal tilpasses for at afspejle disse varierende risicis, der udgør en risiko for befolkningen efter eksponering, 1) for at sikre, at de testede allergener stadig er relevante, og 2) for at der registreres nye hyppige allergener. Denne artikel beskriver at det er Gruppens hensigt at indlede en interaktiv proces med en toårig opdatering af EBS sammenfaldende med ESCD-kongressen, som alle medlemmer af ESCD vil have mulighed for at bidrage til.

Original overskrift: The European baseline series and recommended additions: 2019.

 

1 2 3 4 5 6 88