Kontaktallergener i afrikanske lande: En gennemgang af offentliggjorte lappetestundersøgelser

Kun få undersøgelser om kontaktallergi i afrikanske lande er blevet offentliggjort. Formålet med denne undersøgelse var at give et overblik over de mest almindelige kontaktallergener som blev fundet ved brug af lappetest i afrikanske lande baseret på en gennemgang af den eksisterende litteratur. Nikkel, kobolt, krom, parfume mix og p-tert-butylphenol-formaldehyd-resin var de dominerende kontaktallergener, der var ansvarlige for 40-90% af de positive lappetest-testreaktioner. Denne undersøgelse indikerer, at en målrettet indsats rettet mod forebyggelse, undgåelse og regulering af identificerede kontaktallergener kunne reducere sygdomsbyrden ved kontaktallergi betydeligt i nogle afrikanske lande.

Original overskrift: Contact allergens in African countries: A review of published patch test studies

CD100 booster det inflammatoriske respons af allergisk kontakteksem hos mus

Allergisk Kontakteksem er en inflammatorisk hudsygdom hvor allergen-specifikke hukommelses CD8+ T (TRM) celler spiller en central rolle. De mekanismer, der er involveret i reaktiveringen af disse CD8+ TRM celler er endnu ikke fuldt kendte.

Keratinocytter og CD8+ T cellernes evne til at udtrykke CD100 og dets ligand Plexin B2 både før og efter allergeneksponering blev bestemt ved flowcytometri og RT-qPCR. CD100’s rolle i det inflammatoriske respons efter challenge med kontaktallergeneret dinitrofluorbenzen (DNFB) blev bestemt i vildtype og CD100 knockout mus.

Studiet viser, at CD8+ TRM celler udtrykker CD100 under homeostatiske forhold og at CD100 opreguleres efter challenge på et hud område der ikke tidligere har været eksponeret for DNFB. Derudover viser studiet at Plexin B2 opreguleres på keratinocytterne i challenge responset til forskellige kontakt allergener. Nedregulering af CD100 resulterer i et reduceret inflammatorisk respons til DNFB, en nedsat produktion af pro-inflammatorisk cytokiner samt en reduceret rekruttering af neutrofile celler til epidermis.

Studiet viser, at CD8+ TRM celler udtrykker CD100 og at CD100 er nødvendig for en fuld aktivering af CD8+ TRM celler i en kontakt allergisk reaktion.

Original overskrift: CD100 boosts the inflammatory response in the challenge phase of allergic contact dermatitis in mice

Junctional adhesion molecule-like protein (JAML) er vigtigt for den inflammatoriske reaktion i allergisk kontakteksem

Junctional adhesion molecule-like protein (JAML) spiller en vigtig rolle i sårheling og aktivering af epidermale γδ T-celler hos mus. Hvorvidt JAML spiller en rolle i allergisk kontakteksem, vides ikke.

For at undersøge JAML’s rolle i allergisk kontakteksem, anvendte vi forskellige musemodeller inklusiv vildtype (WT) og JAML knockout (KO) mus. Desuden blev ekspressionen af JAML-liganden coxsackievirus og adenovirusreceptor (CXADR) på keratinocytter undersøgt in vitro og in vivo.

JAML KO-mus viste et signifikant reduceret inflammatorisk respons under både sensibiliserings- og challenge fasen til kontakt allergenet dinitrofluorobenzene (DNFB) og et reduceret antal CD8+ og CD4+ T-celler i epidermis sammenlignet med kontrolgruppen. Desuden var produktionen af pro-inflammatoriske cytokiner signifikant reduceret i JAML KO-mus sammenlignet med vildtype gruppen under challenge fasen. Studiet viser også at CD8+ T-celler udtrykker JAML, og at JAML er afgørende for hurtige opblussende kontaktallergi reaktioner. Sidst viser studiet at keratinocytter opregulerer JAML-liganden CXADR efter eksponering for forskellige kontaktallergener.

Dette studie er det første der viser en central JAML rolle i en muse model for allergisk kontaktallergi og afslører et potentielt mål for behandling af allergisk kontakteksem hos mennesker.

Original overskrift: The junctional adhesion molecule-like protein (JAML) is important for the inflammatory response during contact hypersensitivity

Inflammatoriske biomarkører i blodet ved kronisk håndeksem: Associationer med ætiologiske og kliniske subtyper

Kronisk håndeksem er en meget hyppig og heterogen hudsygdom, der kan inddeles i forskellige ætiologiske og kliniske subtyper. Det er for nyligt vist, at svært isoleret kronisk håndeksem er forbundet med systemisk inflammation, men det er endnu uvist, om den systemiske biomarkør-profil er forskellig imellem subtyper.

I dette studie ville vi karakterisere inflammatoriske biomarkører i blodet hos patienter med forskellige ætiologiske og kliniske kronisk håndeksem subtyper.

Vi inkluderede 51 patienter med kronisk håndeksem uden samtidig atopisk eksem og 40 raske kontroller og målte niveauer af 266 inflammatoriske blod biomarkører hos alle deltagerne. Biomarkørniveauer blev sammenlignet imellem ætiologiske og kliniske subtyper og raske kontroller.

Vi fandt at meget svært, kronisk allergisk kontakt-eksem på hænderne var associeret højere niveauer af type 1 og type 2 inflammatoriske blod-biomarkører sammenlignet med raske kontroller. Niveauerne af flere af disse biomarkører korrelerede med eksemsværhedsgraden hos patienter med kronisk allergisk kontakt eksem på hænderne. Vi fandt ikke nogen biomarkører i blodet der kunne differentiere imellem allergisk og irritativt kontakteksem på hænderne. Hyperkeratotisk håndeksem var associeret med høje niveauer af mange blod-biomarkører, og denne biomarkør-profil adskilte sig fra den man normalt forbinder med atopisk eksem. Højere niveauer af biomarkørerne CCL19 og CXCL9-10 kunne differentiere hyperkeratotisk håndeksem fra både vesikuløst og kronisk fissureret håndeksem.

Vi konkluderer at kronisk allergisk kontakt-eksem på hænderne er forbundet med systemisk immun-aktivering og sætter spørgsmålstegn ved, om hyperkeratotisk håndeksem skal betegnes som eksem.

Original overskrift: Inflammatory plasma signature of chronic hand eczema: Associations with aetiological and clinical subtypes

Leukocytter er involveret i allergisk kontakteksem overfor nikkel ved gentagende eksponering på samme hudområde

Allergisk kontakteksem(ACD) er traditionelt anerkendt som en T-celle-medieret allergisk respons som giver anledning til en forsinket (2-4 dage) betændelsestilstand lokal i det hudområde som eksponeres for et allergen. Det er dog rapporteret, at mange patienter med ACD oplever at reaktionen indtræffer allerede inden for få timer efter et allergenet kommer i kontakt med huden. For at undersøge dette blev tre nikkelallergiske patienter lappetestet for nikkel to gange på det samme hudområde i løbet af 21 dage. Resultaterne viste, at leukocytter hurtigt rekrutteres lokalt til det hudområder, der tidligere har været udsat for nikkel, hvilket fører til en hurtig lokalt betændelses reaktion. I betragtning af at mange patienter med ACD ofte udsættes for kontaktallergener gentagende gange på de samme hudområder i deres daglige liv, foreslår vi, at mekanismer, der er involveret i rekrutteringen af leukocytter, kunne være potentielle mål for fremtidig ACD-behandling

Original overskrift: Neutrophil Infiltration in Allergic Contact Dermatitis to Nickel

Association mellem atopisk sygdom og vaccinationsgranulomer: et case-kontrol studie.

Formålet med studiet var at undersøge sammenhængen mellem vaccinationsgranulomer og atopisk dermatitis, astma og rhinitis hos børn. Via de danske sundhedsregistre inkluderede vi børn født i Danmark fra 2009 til 2017, og hvert barn med vaccinationsgranulom blev matchet med 10 kontroller uden vaccinationsgranulom, men med samme køn, socioøkonomisk klasse, svangerskabsalder og fødselssæson.

Alle cases og kontroller var blevet vaccineret med børnevacciner indeholdende aluminium i henhold til det danske børnevaccinationsprogram.

Undersøgelsen omfattede 2171 børn med vaccinationsgranulomer og 21710 kontroller, alle fulgt indtil deres 2. års fødselsdag. 

Børn med diagnosen atopisk dermatit havde en signifikant højere risiko for også at have et vaccinationsgranulom (Odds Ratio 1.50, 95% konfidensinterval 1.25-1.80). Der blev ikke fundet nogen signifikant sammenhæng mellem granulomer og hverken astma eller rhinitis.

Sammenhængen mellem granulomer og atopisk dermatitis var endnu højere i en analyse der fulgte børnene indtil deres 4. års fødselsdag (Odds Ratio 2.71, 95% konfidensinterval 2.36-3.11).

Dette studie viser, at der er en sammenhæng mellem vaccinationsgranulomer og atopisk dermatitis hos børn, men kan ikke sige om den ene tilstand fører til den anden, eller omvendt, eller med hvilken mekanisme de to tilstande kan hænge sammen.

Original overskrift: Association between atopic disease and vaccination granulomas: A nested case-control study

Evaluering af effektiviteten af en tysk-inspireret intervention rettet mod arbejdsbetinget håndeksem i Danmark – Et randomiseret forsøg med 3 måneders opfølgning.

Studiet undersøger effektiviteten af en dansk tilpasset version af et tysk forebyggelsesprogram rettet mod arbejdsbetinget håndeksem. I Tyskland har et flertrinsprogram, der fokuserer på tidlig opdagelse og specialiseret tværfaglig behandling, vist sig at være meget succesfuldt i at nedbringe sværhedsgraden og de langsigtede konsekvenser af arbejdsbetinget håndeksem.

Formålet med studiet var at undersøge, om denne tilgang kunne forbedre sværhedsgraden af eksemet, livskvaliteten og de erhvervsmæssige konsekvenser for patienterne efter en opfølgningsperiode på 3 måneder. Studiet var et randomiseret forsøg, hvor deltagere blev rekrutteret efter deres første henvisning fra en praktiserende læge til en hudlæge med mistanke om arbejdsbetinget eksem. Forsøgsgruppen modtog en dansk tilpasset, tværfaglig intervention, mens kontrolgruppen navigerede i det danske sundhedssystem uden indgriben fra studiet. Resultaterne viste en statistisk signifikant reduktion i sværhedsgraden af eksem efter 3 måneder i forsøgsgruppen sammenlignet med kontrolgruppen. Der blev ikke fundet nogen signifikant forskel i livskvalitet eller erhvervsmæssige konsekvenser. Der er planlagt en 12 måneders opfølgning på deltagerne.

Original overskrift: Assessing the efficacy of a German-inspired intervention on occupational contact dermatitis in Denmark: A randomised controlled trial with 3-month follow-up

Arbejdsrelateret allergisk kontakteksem på grund af eksponering over for eukalyptus-planten: Eucalyptus cinerea

Eukalyptus cinerea er en grøn plante, der ofte bruges til blomsterbuketter. Eukalyptusolie bruges ofte i aromaterapi og naturlægemidler på grund af dets antibakterielle og velduftende egenskaber. Arbejdsrelateret allergisk kontakteksem (ACD) på grund af eukalyptus er ualmindeligt, men kan give svære hudsymptomer i form af kløe og eksem.   

I denne kasuistik beskriver vi to sjældne tilfælde hos blomsterbindere med arbejdsrelateret allergisk kontakteksem på grund af hudeksponering over for eukalyptusplanten Eukalyptus cinerea.

Original overskrift: Occupational allergic contact dermatitis due to Eucalyptus cinerea

Arbejdsbetinget kontakteksem udløst af eksponering over for kobolt fra en metalmøtrik

Kobolt er et sølvskinnende metal kendt for sin hårdhed og slidstyrke. Kobolt er den anden hyppigste form for metal-kontaktallergi, efter nikkel. Man finder ofte koboltallergi, men sjældent årsagen til hvor patienten har fået allergien.

I denne kasuistik beskriver vi et sjældent tilfælde af en automekanikerassistent med arbejdsrelateret allergisk kontakteksem på grund af hudeksponering over for kobolt fra en metalmøtrik.

Original overskrift: Occupational allergic contact dermatitis due to cobalt from a metal nut

Håndeksem hos danske unge – ikke kun atopisk dermatitis.

Der er kun sparsom viden om håndeksem (HE) hos børn og unge. Vi ønskede at undersøge epidemiologien, ætiologien og sværhedsgraden af HE blandt et tilfældigt udsnit af danske unge. Et elektronisk spørgeskema blev sendt til et tilfældigt udsnit af 13.000 personer i alderen 15-19 år. Punktprævalensen, 1-års prævalensen og livstidsprævalensen af HE blandt danske unge var henholdsvis 4,9%, 12,1% og 18,3%. Blandt patienter med HE, var 64,6% af tilfældene ikke forbundet med atopisk dermatitis. Af alle respondenter var 60,2% enten deltids- eller fuldtidsbeskæftigede. Blandt respondenter med aktuel HE mente 38,2%, at arbejdsrelaterede påvirkninger enten forårsagede eller forværrede HE. Vi fandt således en høj prævalens af HE blandt danske unge, hvilket vækker bekymring. HE kan have mange og også alvorlige konsekvenser og undersøgelsen understreger vigtigheden af fokus på forebyggelse af HE hos denne gruppe, især hvad angår erhvervsrelaterede eksponeringer.

Original overskrift: Hand eczema in Danish adolescents-Beyond atopic dermatitis

1 2 3 4 98