Allergisk kontakteksem på grund af butylenglykol i kosmetik

Allergi over for butylenglycol (BG), også kaldet 1,3-butylenglykol (CAS-nr. 107–88‐0), er blevet betragtet som sjældent, men kan overses, da der ikke testes rutinemæssigt med BG.

Denne case rapport beskriver svært ansigtseksem hos en 62-årig mand. Patienten blev lappetestet i vores afdeling med den europæiske baseline-serie, en serie af de 26 duftallergener og en ansigtsserie. Der blev også udført lappetest med indholdsstofferne af to ansigtsprodukter som patienten brugte inklusive BG 2%.

Testen viste positive reaktioner på parfumeblanding I med sorbitan sesquioleat og BG. Kun det ene af patientens ansigtsprodukter indeholdt parfume, mens begge patientens produkter indeholdt BG. Patienten blev opfordret til at undgå fremtidig brug af produkter indeholdende parfume eller BG og har ikke haft noget udslæt siden.

Original overskrift: Allergic contact dermatitis due to butylene glycol in cosmetics.

Frisørers brug af beskyttelseshandsker – en gennemgang af den beskyttende effekt og mulige bivirkninger.

Frisører er igennem deres arbejde udsat for en række irritanter og allergener, som kan forårsage håndeksem. Til at forebygge arbejdsbetinget håndeksem, anbefales frisører derfor at bruge beskyttelseshandsker.

Denne oversigtsartikel viste at nitril-, latex- og vinylhandsker, generelt er velegnede til at beskytte frisører mod hårfarver. Nitrilhandsker er den handsketype, som har den længste gennembrudstid, men handsker af latex eller polyvinylklorid er tilstrækkelige i de fleste tilfælde. Frisører anbefales ikke at bruge polyethylenhandsker. Brug af gummihandsker indebærer en risiko for at udvikle allergi over acceleratorer. Frisører er oftere sensibiliserede over for acceleratorer end baggrundsbefolkningen, men dog ikke hyppigere en det generelle niveau for arbejdsbetinget sensibilisering. På den baggrund anbefales frisører at bruge nitrilhandsker uden, eller med et lavt indhold af acceleratorer. Det er vigtigt at frisører ikke genbruger engangshandsker og tager dem korrekt af uden at forurene hænderne, da okkluderede allergener, har formentligt et øget sensibiliseringspotentiale.

Original overskrift: Use of protective glove by hairdressers: a review of efficacy and potential adverse effects.

Forekomsten af metaller i brugte og ubrugte skæreolier: røntgen-fluorescensspektroskopi som screeningsværktøj

Skæreolier er en velkendt årsag til arbejdsbetinget kontakteksem. I dette markedsstudie har vi indsamlet 80 brugte og ubrugte skæreolier fra 8 forskellige maskinfabrikker med henblik på at bestemme indholdet af metallerne nikkel, krom og kobolt.

For at undersøge dette blev der brugt en håndholdt x-ray fluorescens (XRF)-enhed til at screene efter metaller i skæreolierne. Alle prøver blev også analyseret for koncentrationer af nikkel, krom og kobolt ved brug af grafitovns atomabsorptionsspektroskopi

Grafitovn atomabsorptionsspektroskopi viste, at 13 ud af 80 olier (16.3%) indeholdt > 1 mg/kg (ppm) nikkel (6.4-17.7 mg/kg), 3 ud af 80 (3.8%) indeholdt > 1 mg/kg krom (1.4-3.1 mg/kg) og 1 ud af 80 (1.3%) indeholdt 1.3 mg/kg kobolt. Sammenlignelige niveauer af nikkel blev påvist i brugte (6.4-17.7 mg/kg) og ubrugte skæreolier (9.1-17.3 mg/kg). Screening med XRF viste nikkel i 8 skæreolier (2.5-15.5 mg/kg), men kun en af prøverne med 3.0 (± 0.5) mg/kg indeholdt 9.9 (±0.02) mg/kg nikkel ved grafitovn atomabsorptionsspektroskopi. Der blev ligeledes fundet 6 (±1.5) mg/kg og 5 (±1.5) mg/kg kobolt i to af prøverne XRF-screening, som efterfølgende viste sig at indeholde 0.1 (±0.01) mg/kg og 0.08 (±0.01) mg/kg kobolt ved grafitovn atomabsorptionsspektroskopi.             

Der blev fundet betydelige niveauer af nikkel, krom og kobolt i nogle af de brugte og også i de ubrugte skæreolier, hvilket indikerer, at disse kan repræsentere en kilde til metalallergi. Vi fandt at XRF-enheden er en dårlig screeningstest for disse metaller i skæreolier.

Original overskrift: Metals in used and unused metalworking fluids: x-ray fluorescence spectrometry as a screening test.

Børn med vaccinationsgranulomer og aluminum kontakt allergi: evaluering af prædispositioner, undgåelsesadfærd og livskvalitet.

I dette spørgeskemastudie gennemgås selvrapporterede symptomer, forværrende faktorer og undgåelsesadfærd hos børn med vaccinationsgranulomer og aluminium kontakt allergi.

Vi fandt, at mange familier vælger at undgå kontakt med aluminium i både fødevarer og hudprodukter. Ligeledes er der op mod 25% der har valgt at udskyde eller helt undgå at deres barn bliver vaccineret yderligere.

Sammenlignet med kontrolgruppen, bestående af børn og unge med andre varierende former for eksem, påvirker granulomer og aluminium kontakt allergi livskvaliteten på negativ vis.

Original overskrift: Children with vaccination granulomas and aluminium contact allergy: evaluation of predispositions, avoidance behavior and quality of life.

Kontaktallergi i håndfladen efter brug af gelnegle og gelneglelak

Kontaktallergi overfor 2-hydroxyethyl methakrylat i gelnegle og gelneglelak, kan hos brugere af disse produkter, vise sig som isoleret eksem i håndfladen, uden ledsagende hudforandringer omkring neglene

Original overskrift: Palmar Eczema From Secondary 2-Hydroxyethyl Methacrylate Exposure-The Artificial Nail Grip Sign

Allergisk kontakteksem ved anvendelse af insulinpumper og glukosesensorer hos børn med diabetes

Et stigende antal børn med type 1 diabetes henvises til landets hudlæger pga. eksem under de plastre, der fastholder enten en insulinpumpe, et insulininfusionssæt eller en glukosesensor.

Meget hyppigt viser det sig at børnene har udviklet én eller flere kontaktallergier over for indholdsstoffer i det anvendte device. Artiklen gennemgår den eksisterende viden på området. De hyppigste forårsagende allergener er akrylater og kolofonium.  Udvikling af allergisk kontakteksem er et betydeligt klinisk problem. Børnene er plaget af kløende eksem, og det påvirker både barnets og familiens livskvalitet. Internationalt anerkendte forskere har for nylig sat fokus på netop behovet for lovgivning på europæisk niveau om fuld deklarationspligt af indholdsstoffer i medicinsk udstyr.

Hvordan påvirker forældres atopiske sygdomshistorik deres børns risiko for at udvikle atopisk eksem?

At have forældre med en atopisk sygdomshistorik, som blandt andet inkluderer atopisk eksem, astma og høfeber, er en veletableret risikofaktor for at udvikle atopisk eksem, men en række aspekter af denne sammenhæng har hidtil været uklare. Ved en systematisk litteraturgennemgang, blev der identificeret 163 artikler, der belyste denne sammenhæng, hvoraf data fra 119 forskellige studier kunne sammenlægges i en statistisk analyse. Denne viste, at der var øget risiko for at udvikle atopisk eksem, hvis ens forældre havde en atopisk sygdomshistorik, særligt hvis begge forældre havde en atopisk sygdomshistorik eller hvis forældrene havde flere atopiske sygdomme. Det gjorde en forskel hvilken atopisk sygdom forældrene havde: atopisk eksem hos forældrene øgede oddsene cirka 3 gange, hvilket var omkring dobbelt så meget som astma og høfeber. Det gjorde dog ingen forskel hvorvidt det var moren eller faren der havde en atopisk sygdomshistorik

Original overskrift: How does parental history of atopic disease predict the risk of atopic dermatitis in a child? A systematic review and meta-analysis.

Vævsresidente Patogene CD8+ Memory T-celler i epidermis udkonkurrerer dendritiske epidermale T-celler i kontaktallergi

Vores hud bliver konstant udsat for forskellige påvirkninger i form af mikroorganismer og allergener. Kontaktallergi er en T-cellemedieret sygdom, og i dette studie undersøger vi sammensætningen af T-celler og dynamikken i mellem forskellige undertyper under kontaktallergi. Vi viser at de dendritiske epidermale T-celler (DETC), som normalt er til stede i huden på mus, forsvinder når vi behandler med kontaktallergen og bliver erstattet af såkaldte “tissue resident” CD8+ T celler. CD8+ T cellerne udkonkurrerer simpelthen DETC, muligvis på grund af en mere fordelagtig metabolisme. Antallet af CD8+ T celler i huden er afhængig af allergen-dosen og hvor mange gange musene bliver udsat for allergen. Ydermere korrelerer antallet af CD8+ T celler i huden med hvor voldsomt et immunrespons vi ser. 

Original overskrift: Pathogenic CD8+ epidermis-resident memory T cells displace dendritic epidermal T cells in allergic dermatitis.

Kontaktallergi overfor 2-hydroxyethyl methakrylat i Danmark

Dette studie er en opgørelse over kvindelige patienter, lappetestet med 2-hydroxyethyl methacrylat (HEMA) på Gentofte hospital. Studiet inkluderer patienter set mellem 2017 og første halvdel af 2019. I denne periode blev 1293 kvindelige patienter lappetestet med HEMA, hvor af 31 (2,4%) var positive. Hos 22 blev deres sensibilisering for HEMA, tolket som værende relevant for deres aktuelle allergi. Gelénegle og UV-neglelak var den udløsende årsag hos 16 (72,7%) af patienterne. Ni (40%) af tilfældene var arbejdsbetinget og kosmetikere var den hyppigst, påvirkede profession (55%). Brug af UV-neglelak, håndeksem, beneksem, var associeret med HEMA-allergi.

Original overskrift: Contact allergy to 2-hydroxyethyl methacrylate in Denmark.

Brugbarhed af en spottest for isothiazolinoner.

Isothiazolinoner er hyppigt årsag til allergi, særligt methylisothiazolinone alene eller i kombination med methylchloroisothiazolinone. Et kolorimetrisk spottest kit til detektion af isothiazolinoner i industrielt spildevand er udviklet og kommerciel tilgængeligt. I dette studie testede vi kittet op mod 3 kendte isothiazolinoner (methylchloroisothiazolinone/methylisothiazolinone, methylisothiazolinone og benzisothiazolinone) og identificerer hvornår de slår ud i forhold til producentens skala.

Kittet blev anvendt i forbindelse med 2 cases, hvor det ikke havde været muligt at få oplysninger om produktsammensætningerne for 2 produkter. I begge sager, blev det bekræftet at de 2 pågældende produkter indeholdt isothiazolioner, som begge patienter var testet allergiske for.

Original overskrift: Usability of a spot test for isothiazolinones.

1 2 3 4 89