Udskillelse i urin af phenoler, parabener og UV filtre hos unge mænd: Sammenhænge med kønshormoner og sædkvalitet afhænger af mutationer i Filaggrin genet.

I dette studie målte vi hos 195 unge mænd urinkoncentrationen af visse kemikalier som er mistænkt for at have hormonforstyrrende effekter. De målte kemikalier hørte under gruppen af phenoler, parabener og UV filtre. Vi sammenholdt urinmålingerne med mændenes sædkvalitet samt koncentrationen af kønshormoner i deres blodprøver.

I tidligere studier har vi vist, at patienter med mutation i filaggrin genet, som har med hudens barriere at gøre, har højere niveauer af visse hormonforstyrrende stoffer i urinen. Derfor undersøgte vi også, om en eventuel sammenhæng mellem hormonforstyrrende stoffer, sædkvalitet og kønshormoner, var forskellig for mænd med eller uden denne type mutation.

Vi fandt, at der var forskel i kønshormonerne mellem mænd med høje og lave urinkoncentrationer af Bisphenol A samt visse UV filtre, men at denne sammenhæng kun var gældende i gruppen af mænd med mutation i filaggrin genet. Mænd med sådanne mutationer kan således være mere udsatte for effekten af visse hormonforstyrrende stoffer.

Original overskrift: Urinary excretion of phenols, parabens and benzophenones in young men: Associations to reproductive hormones and semen quality are modified by mutations in the Filaggrin gene.

Kort kontakt med nikkel fører til allergisk nikkel eksem: et eksperimentelt studie

På trods af nikkellovgivning, er forekomsten af nikkelallergi i Europa høj for voksne (8-18%) og børn/unge (8-10%). I den nuværende lovgivning, er genstande som er i kontakt med huden i `30 minutter én gang eller 10 minutter 3 gange indenfor en periode på 2 uger´ omfattet. Der mangler viden om man kan få nikkeleksem ved kortvarig hudkontakt.

I dette klinisk eksperimentelle studie, undersøgte vi om tre 10-minutters eksponeringer med nikkel metalskiver kunne føre til nikkel eksem. Seksten nikkel allergikere og 10 kontrolpersoner uden nikkelallergi blev eksponeret for nikkel- og aluminium skiver på præ-irriteret og normal hud sv.t. begge underarme samt på normal hud sv.t. øreflipperne. I alt fik 63% af nikkelallergikere et allergisk nikkeleksem på irriteret hud og 19% på normal hud hvor der tidligere havde været eksem.

Vi konkluderer, at kortvarig hudkontakt modsvarende den nedre grænse i lovgivningen (10 min x 3) kan fremkalde allergisk nikkeleksem på hud med nedsat barriere, og hud hvor der tidligere har været eksem. Studiet støtter den nuværende lovgivning.

Original overskrift: Short contact with nickel causes allergic contact dermatitis: an experimental study

Allergisk kontakteksem forårsaget af negleakrylater i Europa. Et studie fra EECDRG.

Der er rapporteret en stigning i allergisk kontakteksem forårsaget af negleakrylater, også methakrylater og cyanoakrylater.

I dette studie indgik 11 europæiske universitets klinikker (EECDRG), hvor der blev indsamlet oplysninger om tilfælde af allergisk kontakteksem forårsaget af negleakrylater diagnosticeret ved test mellem 2013 og 2015.

Blandt 18 228 undersøgte patienter havde 136 patienter allergisk eksem forårsaget af negleakrylater. Der var 135 kvinder og 1 mand, med en gennemsnitlig alder på 36,7.  De fleste patienter reagerede på to eller flere akrylater ved lappetests, hovedsageligt på 2-hydroxyethylmethacrylat (HEMA) (92,5%), 2-hydroxypropylmethacrylat (88,6%), ethylenglycoldimethacrylat (69,2%) og ethylcyanoacrylat (9,9%) .

Konklusionen på studiet: Neglekosmetik var ansvarlig for de fleste af allergitilfælde, som var forårsaget af akrylater. Det påvirker både neglekosmetikere og forbrugere og derfor opfordres til strengere regulering og forebyggende foranstaltninger.

Original overskrift: Allergic contact dermatitis caused by nail acrylates in Europe. An EECDRG study

Association mellem årstid og vejr og atopisk dermatitis

Patienter med atopisk dermatitis oplever ofte fluktuation I symptomer med forskellige forværrende og forbedrende faktorer. Blandt andet, kan ultraviolet lys, luftfugtighed og temperatur påvirke symptomer på eksem. I et stort registerstudie med data fra landspatientregistret, lægemiddelstatistikregistret og vejrdata fra Dansk Meteorologisk Institut undersøgte vi på sammenhængen mellem variation i klima i Danmark og variation i atopisk dermatitis symptomer. Vi fandt at der var flere hospitalsbesøg i vinter- og forårsperioder. Lavere temperatur var associeret med flere besøg og hyppigere brug af eksem medicin. Der var ingen klar sammenhæng mellem sygdomsforløb og sollys/ skydække.

Original overskrift: The effects of season and weather on healthcare utilization among patients with atopic dermatitis

 

Semi-permanente hårfarve produkter på det Europæiske marked: Hvad indeholder de?

Hårfarvning er populært blandt befolkningen i EU men for nogle ender det i allergiske reaktioner. Vi har i mange år kendt til allergifremkaldene farvestoffer i de permanente hårfarver, men farvestofferne i de moderne semi-permanente hårfarver er mindre kendt. Derfor ville vi i dette studie undersøge hvilke farvestoffer findes i de semi permanente hårfarve produkter på det europæiske marked, med henblik på at identificere relevante farvestoffer til en allergitest. Vi undersøgte butikker og frisører i Danmark, Sverige, England, Tyskland og Schweiz hvor i alt 289 forskellige produkter blev identificeret og deres ingrediens lister blev undersøgt.

Vi identificerede tilsammen 68 forskellige farvestoffer og op til 9 farvestoffer i samme produkt. De 4 hyppigste farver var; Basic Blue 99, HC Blue No. 15, Basic Red 51 og Acid Violet 43. De blev fundet i mellem 28% til 34% af alle produkterne, men farvestofferne varierede meget både mellem farvetoner og mellem skum/spray produkter og creme produkter. Det kræver derfor mere viden om de forskellige farvestoffers allergiske potentiale og koncentration i de enkelte produkter før vi kan udvælge farvestoffer til en general allergitest.

Original overskrift: Non-oxidative hair dye products on the European market: What do they contain?

Kontaktallergi blandt danske børn: aktuelle allergener og ændringer over tid.

Kontaktallergi er hyppigt forekommende blandt børn, men sygdommen kan let fejlvurderes. Den kliniske relevans af specifikke allergener ændres hele tiden, og det er derfor vigtigt kontinuerligt at monitorere tendenser og ændringer i hyppigheden af kontaktallergi i den pædiatriske befolkning. Formålet med dette studie var at undersøge eventuelle ændringer i hyppigheden af kontaktallergi overfor specifikke allergener i forhold til et tidligere dansk studie. Mellem 2012 og 2016 blev 1.573 børn og unge lappetestet. Samlet set havde 385 (24,5%) mindst én kontaktallergi. Den overordnede forekomst var ens hos drenge og piger, på tværs af aldersgrupper og hos patienter med og uden atopisk dermatitis. Der var en statistisk signifikant stigning i kontaktallergi over for parfumestoffer og bestemte konserveringsmidler (isothiazolinoner), mens der blev påvist et fald i hyppigheden af nikkelallergi. Studiet kunne således bekræfte at kontaktallergi fortsat er hyppigt forekommende hos børn og hyppigheden af kontaktallergi overfor parfumestoffer og konserveringsmidler var steget signifikant.

Original overskrift: Contact allergy in Danish children: Current trends.

Trends i kontaktallergi over for formaldehyde og formaldehyde-frigivere: data fra en ti-års periode.

Formaldehyde er et konserveringsmiddel som hyppigt anvendes i vandbaserede kosmetik – og hygiejneprodukter for at forhindre mikrobiel vækst. Ud over ren formaldehyde findes der også stoffer der frigiver formaldehyde når de kommer i kontakt med vand; såkaldte formaldehyde-frigivere. Man kan blive allergisk over for både formaldehyde og formaldehyde-frigivere. Videncenter for Allergi undersøgte udviklingen, i kontaktallergi over for formaldehyde og formaldehyde-frigivere, over en ti års-periode ved at analysere data fra 8463 allergitestede patienter på Gentofte Hospital (2007 – 2016). Patienter blev lappetestet for formaldehydallergi med to koncentrationer af stoffet (1% og 2%) samt for 5 formaldehyde-frigivere.

Den samlede hyppighed af kontaktallergi over for formaldehyde 1% var på 1.5% og et-års-hyppigheden var faldende i ti-årsperioden. Derimod var hyppigheden af kontaktallergi over for formaldehyde 2% uændret i løbet af testperioden og i alt havde 2.4% af de undersøgte patienter kontaktallergi over for formaldehyde 2%. Omkring en tredjedel af de patienter, der var allergiske over for formaldehyde, havde også en positiv lappetest over for mindst en af de 5 formaldehyde-frigivere. Quaternium-15 var den hyppigste formaldehyde-frigiver. På trods af en faldende hyppighed af kontaktallergi over for formaldehyde 1%, forbliver kontaktallergi over for formaldehyde og formaldehyde-frigivere stadig hyppig.

Original overskrift: Ten-year trends in contact allergy to formaldehyde and formaldehyde-releasers.

Effect of atopic skin stressors on natural moisturizing factors and cytokines in healthy adult epidermis.

I dette eksperimentelle studie har vi undersøgt effekten af udvalgte hudstressorer på filaggrins nedbrydningsprodukter samt karakteriseret det inflammatoriske respons, der opstod som følge af eksponeringerne. 40 raske forsøgspersoner blev eksponeret for forskellige typer vand (blødt, hårdt, vand med klor og sæbevand), bakterietoksin, histamin, allergener fra kat og husstøvmide, samt nedkøling af huden. Eksponering for de forskellige typer vand, husstøvmide og bakterietoksin førte til en nedgang i filaggrins nedbrydningsprodukter. Hårdt vand, husstøvmide og bakterietokisn førte desuden til en øget udskillelse af inflammatoriske mediatorer.

Bivirkninger ved tatoveringer i den danske befolkning

Denne spørgeskemaundersøgelse foretaget i 2010-2012 af Videncenter for Allergi sammen med Forskningscenter for Sundhed og Forebyggelse viser, at 14,2 pct. af den danske befolkning er permanent tatoveret og 5,9 pct. af de tatoverede har oplevet bivirkningerne eksem, sårdannelse og/eller infektion i deres tatovering.

Original overskrift: Adverse reactions to tattoos in the general population of Denmark.

 

Hudbarrierens rolle i arbejdsbetinget kontakt eksem

Denne oversigtsartikel gennemgår hudens barrierefunktion med et særligt fokus på proteiner og fedtstoffer. Den gennemgår endvidere tidligere studier der har set på hudens barrierefunktion hos patienter med arbejdsbetinget kontakteksem.

Original overskrift: The role of skin barrier in occupational contact dermatitis.

1 2 3 4 5 86