Kontaktallergi overfor gummiacceleratorer i perioden 1990-2019

Gummiacceleratorer er stoffer der bruges i produktionen af gummiprodukter, f.eks. gummihandsker, til at øge produktionshastigheden og gummiets kemiske egenskaber. Problemet med gummiaccelerator er, at de kan forårsage kontaktallergi og dermed allergisk kontakteksem.

I dette studie undersøger vi prævalenser, trends og associationer for kontaktallergi over for gummiacceleratorer i 30-års perioden 1990-2019 for eksempatienter lappetestet på Gentofte hospital.

Vi fandt at prævalensen for kontaktallergi til mindst en af gummiacceleratorerne fra den europæiske basisserie var 2.7%. Prævalensen faldt signifikant fra 1990 til 2001 og var derefter stabil fra 2002 til 2019. Kontaktallergi over for gummikemikalier var associeret med erhvervsmæssig kontakteksem, håndeksem og eksem på benene/fødderne. De hyppigste erhverv var sundhedsarbejdere, folk der arbejdede med fødevare og rengøringsfolk, mens den hyppigste eksponering var handsker.

I studiet konkluderer vi, at forebyggelsen mod kontaktallergi overfor gummiacceleratorer skal forbedres f.eks. ved bedre mærkning af gummihandskers indhold af gummiacceleratorer.

Original overskrift: Contact allergy to rubber accelerators in consecutively patch tested Danish eczema patients: A retrospective observational study from 1990 to 2019

Kronisk håndeksem: En hyppig sygdom i den danske befolkning, der er forbundet med nedsat livskvalitet

Formålet med dette studie var at undersøge livskvaliteten hos personer med håndeksem i den generelle danske befolkning ved brug af det sygdomsspecifikke spørgeskema Quality of life in Hand Eczema Questionnaire (QOLHEQ). Yderligere, at give prævalensestimater for svært og kronisk håndeksem, samt at sammenligne generelle helbredsrelaterede mål mellem personer med og uden håndeksem.

I denne landsdækkende undersøgelse blev et elektronisk spørgeskema, der indeholdt spørgsmål om håndeksem og generel sundhed, tilsendt 100.000 tilfældigt udvalgte voksne danskere via eBoks. Data om demografiske karakteristika blev hentet fra  CPR registret.

Svarprocenten var 42,7%. Samlede estimater for livstids-, 1-års og punktprævalenser for håndeksem var henholdsvis 24,4%, 13,3% og 5,8%. Af personer med håndeksem, rapporterede 35,1% moderat til svær sygdom og 82,6% kronisk sygdom. Personer med håndeksem var mere tilbøjelige til at rapportere mindre godt eller dårligt helbred og sygemelding (uanset årsag) sammenlignet med dem uden. En tredjedel med håndeksem rapporterede at deres håndeksem forringede deres livskvalitet i moderat til svær grad. Faktorer, der var stærkt associerede med moderat til alvorlig forringelse af livskvaliteten hos personer med håndeksem inkluderede svært, kronisk og erhvervsbetinget håndeksem samt kvindeligt køn.

Konklusion: Håndeksem er meget hyppigt forekommende i den voksne danske befolkning, påfører samfundet en betydelig byrde og påvirker i høj grad livene for de berørte individer. Vores fund indikerer et behov for målrettet forebyggelse rettet mod højrisikogrupper samt støtte og behandling til de mest berørte.

Original overskrift: Chronic hand eczema: A prevalent disease in the general population associated with reduced quality of life and poor overall health measures

Parfumestoffer i kosmetiske produkter markedsført til børn i Danmark

Parfumestoffer er blandt de mest almindelige kontaktallergener hos børn. Kosmetiske produkter er den hyppigste kilde til hudeksponering.

I undersøgelsen så vi på eksponeringer for parfumestoffer blandt danske børn, baseret på en stikprøve bestående af 1.179 kosmetiske produkter markedsført til børn i Danmark.

Oplysningerne om de kosmetiske børneprodukter blev indhentet og registreret ved hjælp af en non-profit smartphone-applikation (Kemiluppen), med data fra december 2015 til november 2022.

Vi fandt at størstedelen 53,8% (634/1.179) af børneprodukterne var parfumerede. Den højeste frekvens af deklarerede parfumestoffer blev fundet blandt ‘ansigtspleje’-produkter: 93,0% (80/86), hvoraf 97,7% var læbepomader. Det højeste antal deklarerede parfumestoffer i et enkelt produkt (n=16) blev fundet i en babyparfume. Parfumestoffer fra de to standard-lappetest-parfumeblandinger (Fragrance Mix I og/eller II), som bruges til at stille diagnosen parfumeallergi, blev fundet i 25,3 % (298/1.179) af alle kosmetiske børneprodukter. Limonene og linalool var de to hyppigst deklarerede parfumestoffer.

Danske børn risikerer at blive eksponeret for et stort antal allergener ved brug af parfumerede kosmetiske børneprodukter. Parfumestoffer fra Fragrance Mix I og II er meget udbredt blandt de undersøgte kosmetiske børneprodukter. Diagnostisk lappetest med de to parfumeblandinger vurderes fortsat relevant hos børn med kliniske mistanke om parfumeallergi.

Original overskrift: Fragrance allergens in cosmetic products marketed for children in Denmark

Kontaktallergi forårsaget af (meth)akrylater i en neglelim hos en teenagepige

En 13-årig pige blev henvist til dermatologisk afdeling på mistanke om psoriasis. Hun havde i 9 måneder haft negleforandringer samt et smertefuldt udslæt på fingerspidserne. Hun beskrev hjemmebrug af kunstige negle, som hun påsatte med en neglelim. Den kliniske undersøgelse viste svært eksem på fingre og fingerspidser samt svære negledeformiteter. Ved gennemgang af ingredienslisten i neglelimen (Super Strong Nail glue fra Depend Cosmetic AB®) fandtes flere allergener: poly methyl methacrylate (MMA), poly ethylene glycol dimethacrylate (EGDMA), 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol/bronopol, 2-tert-butyl-4-methoxyphenol, og ethyl cyanoacrylate (ECA). Patienten blev lappetestet med disse og øvrige acrylater, og man fandt, at hun havde allergisk kontakteksem over for flere acrylater (Ethyl acrylate ethyl cyanoacrylate) og methacrylater (MMA, 2-Hydroxyethyl methacrylate (HEMA) og EGDMA). Alle lappetestreaktioner var først positive på dag syv ved den sidste aflæsning. Patienten fik diagnosen allergisk kontakteksem forårsaget af (meth)acrylater i neglelim.

Brug af kunstige negle, heriblandt kits til hjemmebrug, er hyppigt blandt unge. Mange af disse produkter indeholder acrylater og methacrylater, der kan give livslang kontaktallergi, som vist i denne kasustik. Børn og unge, specielt piger, udviser ofte interesse for kosmetiske produkter, såsom kunstige negle, men er ofte ikke klar over de associerede risici. Den manglende information omkring potentielle farer ved brug af disse produkter koblet med voksende tilgængelighed og brug blandt unge er bekymrende.

Original overskrift: The bitter side of nail art: A teenage girl’s encounter with (meth)acrylate-induced allergic contact dermatitis from nail glue

Forslag til stramning af kontrol af eksisterende nikkel regulering i Europa

Nikkel er den mest almindelige årsag til kontaktallergi, der påvirker 8%-19% af den voksne befolkning og 8%-10% af børn og unge, især piger og kvinder. Trods regler om begrænsning af nikkelfrigivelse fra genstande med langvarig hudkontakt i Europa i over 20 år, er forekomsten af nikkelallergi ikke faldet tilstrækkeligt og synes at have stabiliseret sig på et højt niveau. Markedsundersøgelser har gentagne gange vist overdreven nikkelfrigivelse fra regulerede genstande, hvilket tyder på manglende testning fra virksomheder og myndigheder i forhold til det store antal genstande der er på markedet. Implementeringen af DMG-testen som en supplerende testmetode kan potentielt reducere forekomsten af nikkelallergi i Europa betydeligt uden væsentlige ekstraomkostninger.

For at imødegå den uacceptabelt høje forekomst af nikkelallergi foreslås en revision af de juridiske krav til metalgenstande, der sælges på det europæiske marked. Der foreslås at tilføje Dimethylglyoxim (DMG) testen til den nuværende EN1811 test for at overholde REACH reguleringen i Europa. Dette vil muliggøre en øget testning af metalgenstande på det Europæiske market, og dermed mindske andelen af genstande der potentielt kan føre til nikkelallergi og nikkeleksem.

Original overskrift: Regulatory action needed to combat nickel contact allergy in the population

Diagnostik og forebyggelse af arbejdsbetinget allergi hos frisører

Denne undersøgelse har til formål at give et overblik over den aktuelle viden om arbejdsbetingede allergiske sygdomme hos frisører og opdatere forebyggelse.

Håndeksem er almindelig hos frisører, ofte forårsaget af kontaktallergi over for et eller flere allergifremkaldende stoffer, der bruges, fx til farvning eller blegning af hår og af hjælpestoffer såsom konserveringsmidler. Frisører har sammenlignet med andre allergi testede patienter op til fem gange øget risiko for at blive testet allergiske, fx over for p-phenylendiamin, ammoniumpersulfat og glycerylthioglycolat. Nogle af disse stoffer, især persulfatsalterne, kan inducere sensibilisering i luftvejene, der forårsager allergisk rhinitis og/eller astma. Arbejdsmæssige udsættelser i frisørbranchen er godt beskrevet. Denne viden skal tages i brug til risikoreduktion, hovedsageligt ved at vælge ingredienser der er mindre allergifremkaldende, uddannelse af frisører og brug af ventilation og egnede engangshandsker.

Original overskrift: Diagnostics and Prevention of Occupational Allergy in Hairdressers

CD4+ T-celler hæmmer udviklingen af allergen-specifikke hud-iboende hukommelses CD8+ T-celler efter eksponering for forskellige klinisk relevante kontakt allergener

Dette studie har til hensigt at undersøge hvorvidt klinisk relevante kontakt allergener (cinnamal, p-phenylenediamine og methylisothiazolinone) igangsætter samme immunologiske respons i huden som tidligere vist med Dinitrofluorobenzene (et ikke klinisk relevant allergen). I et tidligere studie har vi vist at allergen-specifikke hudresistente CD8+ hukommelses T-celler (CD8+ TRM celler) medierer hurtig lokalt hudinflammation via rekruttering af neutrophile celler til det re-eksponerede hudområde. I det aktuelle studie undersøger vi yderligere CD4+ T-cellers rolle i det lokale hukommelsesrespons overfor de anvendte kontakt allergener.

I studiet anvendes C57BL/6 mus samt antistoffer der kan fjerne specifikke T celle subtyper til undersøgelse af deres rolle i det inflammatoriske respons.

Studiet viser en korrelation mellem CD8+ TRM celler og rekruttering neutrophile celler generelt for klinisk relevante kontaktallergener. Dog viser studiet at evnen til at inducere lokal udvikling af CD8+ TRM celler er meget allergen-afhængigt. Yderligere viser studiet som det første af sin slag at CD4+ T-celler kontrollerer udviklingen af CD8+ TRM celler og dermed regulerer det kontakt allergiske respons.

Original overskrift: CD4+ T cells inhibit the generation of CD8+ epidermal-resident memory T cells directed against clinically relevant contact allergens

Cirkulerende biomarkører er associeret med sværhedsgraden af kronisk håndeksem og atopisk eksem

Håndeksem er en hyppig hudsygdom, der rammer cirka 10% af europæiske voksne hvert år. Flertallet lider af kronisk håndeksem, og årsagerne til kronisk håndeksem inkluderer gentagne kontakter med irritanter, allergener og/eller atopisk eksem manifesteret på hænderne. Hos personer med kronisk håndeksem overreagerer immunsystemet i huden, hvilket gør huden rød og kløende, og dette kalder man lokal hudinflammation.

I denne undersøgelse havde vi til formål at finde ud af, om kronisk håndeksem også er forbundet med en mere generaliseret aktivering af immunsystemet (systemisk inflammation). Undersøgelsen blev udført i Danmark i samarbejde med forskere fra USA.

Vi inkluderede 108 voksne, danske patienter, nogle med isoleret kronisk håndeksem og nogle med atopisk eksem, der dækkede større kropsområder, samt 40 raske kontroller.

Vi målte niveauer af 266 inflammatoriske biomarkører i blodet hos alle deltagerne og sammenlignede resultaterne imellem de forskellige grupper og efter sværhedsgraden af kronisk håndeksem og atopisk eksem.

Vi fandt, at svært, isoleret kronisk håndeksem (uden atopisk eksem) var forbundet med systemisk inflammation, og vi identificerede flere inflammatoriske biomarkører i blodet, der korrelerede med sygdommens sværhedsgrad hos disse patienter. Når vi sammenlignede resultaterne fra patienter med isoleret kronisk håndeksem (uden atopisk eksem) med resultaterne fra patienter med mere generaliseret atopisk eksem, fandt vi, at type 2 inflammatoriske blod-biomarkører viste den stærkeste sammenhæng med eksem-sværhedsgraden i begge patientgrupper. Medicin, der specifikt rammer type 2 inflammation, har allerede vist sig nyttig i behandlingen af mere generaliseret atopisk eksem.

Vi konkluderer, at svært kronisk håndeksem er forbundet med systemisk inflammation, og at disse patienter muligvis også vil have gavn af medicin, der rammer type 2 inflammation.

Original overskrift: Circulating biomarkers are associated with disease severity of chronic hand eczema and atopic dermatitis

Genotoksicitet af oxidative hårfarver – et systematisk review

Dette systematiske review omhandler den genotoksiske effekt af oxidative hårfarver. Reviewet er baseret på originale artikler publiceret fra 2000 til 2021. Ni publikationer som rapporterede data vedrørende p-phenylendiamin (PPD) og toluen-2,5-diamin (p-toluylendiamin; PTD) blev inkluderet. Baseret på den begrænsede mængde data fra de inkluderede artikler, synes PPD og PTD at kunne have en genotoksisk effekt hos forbrugere og frisører.

Original overskrift: Genotoxicity of oxidative hair dye precursors: A systematic review

Proteomet af håndeksem vurderet ved tape stripping

Håndeksem er en meget udbredt, ofte multifaktoriel og potentielt invaliderende hudsygdom. Alligevel har kun få studier undersøgt subtype-specifikke biomarkører, og ingen studier har hidtil undersøgt proteomet af håndeksem ved hjælp af tapestrips.

I dette studie undersøgte vi om den globale protein-ekspression (proteomet) af hud fra håndeksem kan vurderes ud fra ikke invasive tape strip prøver. Vi fokuserede på protein-ekspressionen i forskellige undertyper af håndeksem hos personer med eller uden en historie med atopisk eksem.

Tapestrips blev indsamlet fra læsionel og ikke-læsionel hud hos patienter med håndeksem (n=34) og sund hud fra aldersmatchede kontroller (n=13). Væskekromatografi-massespektrometri (LC-MS) blev udført, og den globale protein-ekspression blev analyseret.

Ud fra hudceller fra stratum corneum fra tape strip prøverne identificerede vi 2.919 proteiner (DIA). De globale proteinforskelle omfattede en øget ekspression af immunrelaterede markører og en nedsat ekspression af strukturelle barriereproteiner for læsional hud. Forskellen mellem håndeksem-undertyper var begrænset til de læsionale hudområder og inkluderede en øget ekspression af FLG2 og LOR, uafhængigt af samtidig AD, og ​​en lavere ekspression af KRT16 for håndeksem-patienter med AD.

Vi fandt ud af, at global protein-ekspression af hænderne kan vurderes ved hjælp af tapestrip-metoden. Denne metode kan bruges uafhængigt af lokalisering på hænderne og viser potentiale til at vurdere de proteomiske forskelle mellem undertyper af håndeksem.

Original overskrift: The proteome of hand eczema assessed by tape stripping

1 2 3 4 5 98