Kronisk håndeksem: En hyppig sygdom i den danske befolkning, der er forbundet med nedsat livskvalitet

Formålet med dette studie var at undersøge livskvaliteten hos personer med håndeksem i den generelle danske befolkning ved brug af det sygdomsspecifikke spørgeskema Quality of life in Hand Eczema Questionnaire (QOLHEQ). Yderligere, at give prævalensestimater for svært og kronisk håndeksem, samt at sammenligne generelle helbredsrelaterede mål mellem personer med og uden håndeksem.

I denne landsdækkende undersøgelse blev et elektronisk spørgeskema, der indeholdt spørgsmål om håndeksem og generel sundhed, tilsendt 100.000 tilfældigt udvalgte voksne danskere via eBoks. Data om demografiske karakteristika blev hentet fra  CPR registret.

Svarprocenten var 42,7%. Samlede estimater for livstids-, 1-års og punktprævalenser for håndeksem var henholdsvis 24,4%, 13,3% og 5,8%. Af personer med håndeksem, rapporterede 35,1% moderat til svær sygdom og 82,6% kronisk sygdom. Personer med håndeksem var mere tilbøjelige til at rapportere mindre godt eller dårligt helbred og sygemelding (uanset årsag) sammenlignet med dem uden. En tredjedel med håndeksem rapporterede at deres håndeksem forringede deres livskvalitet i moderat til svær grad. Faktorer, der var stærkt associerede med moderat til alvorlig forringelse af livskvaliteten hos personer med håndeksem inkluderede svært, kronisk og erhvervsbetinget håndeksem samt kvindeligt køn.

Konklusion: Håndeksem er meget hyppigt forekommende i den voksne danske befolkning, påfører samfundet en betydelig byrde og påvirker i høj grad livene for de berørte individer. Vores fund indikerer et behov for målrettet forebyggelse rettet mod højrisikogrupper samt støtte og behandling til de mest berørte.

Original overskrift: Chronic hand eczema: A prevalent disease in the general population associated with reduced quality of life and poor overall health measures