Vurdering af biomarkører i pædiatrisk atopisk dermatitis ved hjælp af tapestrips og hudbiopsier

Cytokin profilen for atopisk eksem afhænger af alder, etnicitet samt sværhedsgrad af sygdommen. I dette studie undersøgte vi udvalgte cytokin biomarkører hos børn med atopisk eksem ved hjælp af tapestrips og hudbiopsier for at se om niveauerne afhang af filaggrin genotype, sværhedsgrad samt fødevarer allergier.

Studiet inkluderede femogtyve børn i alderen 2-14 år med atopisk eksem. Hudbiopsier blev taget fra læsionel hud og tapestrips blev taget fra læsionel samt ikke-læsionel hud. Fra prøverne undersøgte vi natural moisturizing factor (NMF) samt niveauet af 17 immunmarkører på mRNA niveau for hudbiopsier og protein niveau for tape strips. Derudover blev alle børn undersøgt for almindelige filaggrin mutationer. Vi fandt at stratum corneum tapestrip prøver kan bruges til at identificere biomarkører der er associeret med sværhedsgrad af sygdommen, fødevare allergi og almindelige filaggrin mutationer. Hudbiopsierne viste en robust Th2 signatur men associerede ikke med sværhedsgrad

Original overskrift: Assessment of biomarkers in pediatric atopic dermatitis by tape strips and skin biopsies

Allergisk kontakteksem forårsaget af 2-hydroxymethakrylat (HEMA) og ethyl cyanoacrylate i lim anvendt i kosmetiske produktioner, hos frisører og kosmetikere som laver kunstige negle og hår- og øjenvippeextensions: et systematisk review.

Dette studie fandt 6 relevante artikler, der samlet viste at frisører og kosmetikere har en 9 gange øget risiko for at have kontaktallergi over for HEMA, sammenlignet med kontroller som ikke frisører eller kosmetikere. Ingen studier gav information om kontaktallergi overfor ECA. Forbrugereksponering er ikke repræsentativ for eksponeringen blandt frisører.

Original overskrift: Allergic contact dermatitis caused by 2-hydroxyethyl methacrylate and ethyl cyanoacrylate contained in cosmetic glues among hairdressers and beauticians who perform nail treatments and eyelash extension as well as hair extension applications: a systematic review

Arbejdsbetinget eksem hos unge i Danmark – En spørgeskema-undersøgelse af årsager og konsekvenser 

Arbejdsbetinget eksem er den hyppigst anerkendte arbejdsbetingede sygdom i mange vestlige lande inkl. Danmark. Sygdommen har alvorlige konsekvenser, og tidligere studier har vist nedsat livskvalitet, øget arbejdsløshed og tab af indkomst efter anerkendelse af den arbejdsbetingede sygdom. Sygdommen udvikler sig ofte allerede under uddannelsen i højrisiko erhverv, hvorfor særligt unge mennesker er udsatte.

Formålet med studiet var at undersøge de erhvervsmæssige årsager samt de langsigtede konsekvenser af arbejdsbetinget eksem på unge menneskers liv.

I januar 2021 blev et spørgeskema sendt til 6251 arbejdere, der havde fået anerkendt deres arbejdsbetingede eksem mellem 2010-2019, og som var under 35 år på anmeldetidspunktet. Svarprocenten var 47%.

Vigtigste resultater

De hyppigste udløsende erhverv var sundhedsarbejder, køkkenarbejder, pædagog, og frisør eller kosmetolog. Spørgeskemaet blev sendt 1-11 år efter anerkendelsen af det arbejdsbetingede eksem, og på dette tidspunkt svarede 76% at de stadig havde eksem, og 77% af disse svarede de havde eksem over halvdelen af tiden de sidste 3 måneder. 61% evaluerede deres eksem som moderat til meget slemt. 53% havde skiftet arbejde siden deres anmeldelse, og 42.5% havde mistet deres arbejde pga. deres arbejdsbetingede eksem. Allergisk arbejdsbetinget eksem øgede risikoen for ansigts- eller fodeksem, jobtab, ændring i arbejdsopgaver, problemer med at finde arbejde, fald i indkomst og at have følelsen af at være begrænset i sine jobmuligheder.

Original overskrift: Occupational contact dermatitis among young people in Denmark – A survey of causes and long-term consequences

Arbejdsbetinget eksponering af frisører overfor luftbårne kemikalier: en oversigtsartikel.

Formålet med denne oversigtsartikel var at gennemgå den tilgængelige viden om luftbåren eksponering overfor sundhedsskadelige stoffer i frisørfaget. Videnskabelige artikler udgivet fra 2000 til 2021 blev indsamlet og 23 relevante artikler fundet. De hyppigst fundne stoffer som blev målt i frisørsaloner var formaldehyd, ammoniak, toloune samt andre organiske stoffer. Artiklen konkludere at frisører er udsat for en lang række sundhedsskadelige stoffer, i nogle tilfælde over tilladte grænseværdier. Dette var dog afhængigt af den enkelte salon, ventilationsforhold, antallet af kunder og de produkter som blev brugt.

Original overskrift: Occupational Exposure of Hairdressers to Airborne Hazardous Chemicals: A Scoping Review

Forskel i hudeksponering blandt frisører og forbrugere overfor kosmetiske hårprodukter: et review.

Dette studie fandt 6 relevante artikler. Afhængig af hvilken opgave der udføres, er frisører 4 til 78 gange mere eksponerede overfor kosmetiske hårprodukter, sammenlignet med forbrugere. Relevante produkter i denne sammenhæng er shampoo, conditioner, oxidative og ikke-oxidative hårfarver samt blegeprodukter. Forbrugereksponering er ikke repræsentativ for eksponeringen blandt frisører.

Original overskrift: Differences between hairdressers and consumers in skin exposure to hair cosmetic products: a review

Retningslinjer for diagnosticering, forebyggelse og behandling af håndeksem.

Håndeksem er en almindelig inflammatorisk hudlidelse. Sundhedsbehandlere har brug for løbende opdateret information om håndtering af håndeksem, for at sikre den bedste behandling af patienterne.

Formålet var at opdatere den europæiske ekspertgruppes (ESCD) retningslinjer for diagnose, forebyggelse og behandling af håndeksem.

Evidensen for behandling og de forebyggende interventioner blev vurderet og den opdaterede vejledning skal forbedre håndteringen af håndeksem.

Original overskrift: Guidelines for diagnosis, prevention and treatment of hand eczema

Kobber-frigivelse fra metalgenstande kan maskere et positivt nikkel spot-test resultat 

Nikkel spot-testen (DMG-test) er hyppigt anvendt til at undersøge om en metalgenstand frigiver nikkel. I testen dryppes en DMG-opløsning på en vatpind, der gnides på en genstand. Hvis der er frigivet nikkel fra genstanden, vil DMG-molekylet reagere og danne en synlig rød farve. Testen er hurtig og specifik, men er dog blevet kritiseret for ikke at være sensitiv nok – særligt på genstande med lav nikkelfrigivelse. 

Kobber er hyppigt anvendt i mange almindelige metallegeringer. I dette studier viser vi at tilstedeværelsen af kobber kan maskere en potentiel positiv nikkel spot-test. Dette sker da kobber også kan reagere med DMG-molekylet og danne en brunlig farve, hvorved en potentiel rød farve ikke vil kunne skelnes. Dette er særligt gældende for genstande med lav nikkelfrigivelse. 

Det konkluderes at testen stadig er anvendelig i undersøgelser om nikkel-frigivelse, men at en misfarvning, andet end rød, skal tolkes som et tvivlsomt resultat og må ikke betegnes som negativt, idet genstanden stadig kan have nikkel-frigivelse. 

Original overskrift: Copper release from metals may mask positive nickel spot test results

Ny indsigt i kontakteksem

Kontakteksem er en velkendt sygdom, forårsaget af gentagen hudkontakt med allergener eller hudirriterende stoffer, hvilket resulterer i allergisk kontakteksem og/eller irritativt eksem. Der er gjort forsøg på at identificere biomarkører til at kunne skelne mellem irritative og allergiske lappetestreaktioner, hvilket kan hjælpe med at stille diagnosen. Nogle lovende markører er for nylig blevet identificeret, men verifikation og validering i det kliniske mangler stadig at blive udført. Nye årsager til allergisk kontakteksem findes konstant. I dette review blev 10 nye kontaktallergener fra de seneste år identificeret, flere var relateret til anti-age produkter. Hyppige allergener, der forårsager sygdom i befolkningen, såsom konserveringsmidlet methylisothiazolinone (MI), er blevet reguleret i EU og der er set et betydeligt fald i antallet af disse tilfælde, mens høje rater stadig forekommer i andre lande såsom Nordamerika. Andre hyppige årsager til allergisk kontakteksem er parfumestoffer, terpener og akrylater, der anvendes i medicinsk udstyr til kontrol af diabetes. Disse stoffer er årsag til uløste problemer. Nylige fremskridt inden for immunologi har åbnet for en bedre forståelse af kompleksiteten af ​​kontakteksem, især allergisk kontakteksem. Sygdommen kan være mere uensartet end vi tidligere har forstået og med flere undertyper. Med den hurtigt udviklende molekylære forståelse af sygdommen er der et betydeligt potentiale for udvikling af nye lægemidler til personlig behandling af kontakteksem.

Original overskrift: Novel insights into contact dermatitis

Prævelens og incidens af håndeksem hos frisører – et systematisk review og en metanalayse af studier pupliceret fra 2000-2021

Dette studie fandt 60 relevante studier. Et samlet estimat viste at 38.2% af frisører på et tidspunkt har haft håndeksem, 20.3% har haft det inden for de sidste 12 måneder og 7.7% har det på det tidspunkt de bliver spurgt/undersøgt. Livstidsprævalensen hos færdiguddanede frisører og frisørelever er næsten identisk, tydende på tidlig debut. Den samlede incidensrate var 51.8 nyopståede tilfælde af håndeksem/1000 personår. Samlet set viser dette studie at håndeksem er en hyppig lidelse blandt frisører og de samlede estimater er markant højere end hvad der er rapporteret blandt den generelle befolkning.

Original overskrift: Prevalence and incidence of hand eczema in hairdressers – a systematic review and meta-analysis of published literature from 2000-2021

Allergisk kontakteksem hos patienter med atopisk eksem

Det diskuteres stadig, om risikoen for allergisk kontakteksem er ændret hos patienter med atopisk eksem. I denne artikel er den nyere litteratur om risikoen for allergisk kontakteksem hos patienter med atopisk eksem gennemgået og sat ind i en klinisk kontekst.

Allergisk kontakteksem bør overvejes hos patienter med atopisk eksem ved forværring af eksem eller en atypisk morfologi og general eksem på trods af relevant behandling. Der bør lægges særlig vægt på den øgede risiko for allergisk kontakteksem over for allergener, der findes i produkter til lokalbehandling.

Original overskrift: Allergic Contact Dermatitis in Patients with Atopic Dermatitis

1 2 3 93