Trends i kontaktallergi over for formaldehyde og formaldehyde-frigivere: data fra en ti-års periode.

Formaldehyde er et konserveringsmiddel som hyppigt anvendes i vandbaserede kosmetik – og hygiejneprodukter for at forhindre mikrobiel vækst. Ud over ren formaldehyde findes der også stoffer der frigiver formaldehyde når de kommer i kontakt med vand; såkaldte formaldehyde-frigivere. Man kan blive allergisk over for både formaldehyde og formaldehyde-frigivere. Videncenter for Allergi undersøgte udviklingen, i kontaktallergi over for formaldehyde og formaldehyde-frigivere, over en ti års-periode ved at analysere data fra 8463 allergitestede patienter på Gentofte Hospital (2007 – 2016). Patienter blev lappetestet for formaldehydallergi med to koncentrationer af stoffet (1% og 2%) samt for 5 formaldehyde-frigivere.

Den samlede hyppighed af kontaktallergi over for formaldehyde 1% var på 1.5% og et-års-hyppigheden var faldende i ti-årsperioden. Derimod var hyppigheden af kontaktallergi over for formaldehyde 2% uændret i løbet af testperioden og i alt havde 2.4% af de undersøgte patienter kontaktallergi over for formaldehyde 2%. Omkring en tredjedel af de patienter, der var allergiske over for formaldehyde, havde også en positiv lappetest over for mindst en af de 5 formaldehyde-frigivere. Quaternium-15 var den hyppigste formaldehyde-frigiver. På trods af en faldende hyppighed af kontaktallergi over for formaldehyde 1%, forbliver kontaktallergi over for formaldehyde og formaldehyde-frigivere stadig hyppig.

Original overskrift: Ten-year trends in contact allergy to formaldehyde and formaldehyde-releasers.

Effect of atopic skin stressors on natural moisturizing factors and cytokines in healthy adult epidermis.

I dette eksperimentelle studie har vi undersøgt effekten af udvalgte hudstressorer på filaggrins nedbrydningsprodukter samt karakteriseret det inflammatoriske respons, der opstod som følge af eksponeringerne. 40 raske forsøgspersoner blev eksponeret for forskellige typer vand (blødt, hårdt, vand med klor og sæbevand), bakterietoksin, histamin, allergener fra kat og husstøvmide, samt nedkøling af huden. Eksponering for de forskellige typer vand, husstøvmide og bakterietoksin førte til en nedgang i filaggrins nedbrydningsprodukter. Hårdt vand, husstøvmide og bakterietokisn førte desuden til en øget udskillelse af inflammatoriske mediatorer.

Bivirkninger ved tatoveringer i den danske befolkning

Denne spørgeskemaundersøgelse foretaget i 2010-2012 af Videncenter for Allergi sammen med Forskningscenter for Sundhed og Forebyggelse viser, at 14,2 pct. af den danske befolkning er permanent tatoveret og 5,9 pct. af de tatoverede har oplevet bivirkningerne eksem, sårdannelse og/eller infektion i deres tatovering.

Original overskrift: Adverse reactions to tattoos in the general population of Denmark.

 

Hudbarrierens rolle i arbejdsbetinget kontakt eksem

Denne oversigtsartikel gennemgår hudens barrierefunktion med et særligt fokus på proteiner og fedtstoffer. Den gennemgår endvidere tidligere studier der har set på hudens barrierefunktion hos patienter med arbejdsbetinget kontakteksem.

Original overskrift: The role of skin barrier in occupational contact dermatitis.

Associationer mellem atopisk dermatitis og depression, angst og selvmords intentioner hos børn og voksne: Et systematisk review og meta-analyse

Atopisk dermatitis (AD) er tidligere blevet associeret med henholdsvis depression, angst og selvmords adfærd, men størrelsesordenen af den påståede association er ukendt.

I dette systematiske review samt meta-analyse undersøgte vi derfor sammenhængen mellem AD i børn og voksne og henholdsvis depression, angst og selvmords adfærd. Til dette benyttede vi databaserne Pubmed, Embase og PsychINFO.

En signifikant association blev fundet mellem voksne med AD og henholdsvis depression og angst. Derudover fandt vi at AD i børn var associeret med depression. En positiv association mellem AD i voksne og unge og selvmords intentioner blev fundet, men kun få studier undersøgte risikoen for udført selvmord; dog viste størstedelen en association mellem udført selvmord og AD. Disse fund er et udtryk for at klinikere bør være observante på psykiatriske symptomer i patienter med atopisk dermatitis.

Original overskrift: Association of atopic dermatitis with depression, anxiety, and suicidal ideation in children and adults: A systematic review and meta-analysis.

Effekten af elektrokemisk og traditionel vatpind test til undersøgelse for nikkel og kobolt frigivelse

Til hurtigt at vurdere om metalgenstande frigiver nikkel eller kobolt i konc der giver allergisk eksem er der udviklet simple spot tests. Ved anvendelse af disse dypper man vatpinde i særlige væsker og gnider dem mod genstandene til at vurdere om metallerne frigives. En positiv reaktion viser sig ved at vatpinden ændre farve fra fx hvid til lyserød hvis der frigives nikkel eller fra gul til orange hvis der frigives kobolt. Desværre er det ofte svært med sikkerhed at identificere en positiv reaktion. Ved at sætte samtidig strøm til metalelementerne kan man øge metalion frigivelsen hvormed det er lettere at se et farveskifte. I denne undersøgelse har vi sammenlignet spot test undersøgelse for hhvis nikkel og kobolt frigivelse ved at anvende den klassiske vatpindstest og en ny test med samtidig strømgivelse. Vi konkluderer at testen er bedre for nikkel, men dårligere for kobolt.

Originale overskrift: Electrochemical Screening Spot Test Method for Detection of Nickel and Cobalt Ion Release From Metal Surfaces.

Øget antal af IL-17A-producerende γδ T-celler i thymus fra filaggrin-deficiente mus

Normalt associeres mutationer i filaggrin-genet (Flg) med en defekt hudbarriere og dermed hudlidelser. I dette studie undersøgte vi hvorvidt filaggrin-mangel i thymus, som er det organ hvor T-celleudvikling finder sted, kan påvirke udviklingen af γδ T-celler i thymus, og således indirekte hudens immunologi. Vi fandt ud af at mus med en mutation i Flg udviklede flere IL-17A-producerende γδ T-celler i thymus, og at de også havde flere af disse i huden. Dette studie kan være med til at forklare at mutationer i Flg, som er meget hyppige i mennesker, ikke nødvendigvis kun spiller en rolle i lokalt i huden, men måske også en mere central rolle i kroppens immunsystem.

Original overskrift: Increased Production of IL-17A-Producing γδ T Cells in the Thymus of Filaggrin-Deficient Mice.

 

Kontaktallergi: en oversigt over aktuelle problemer fra et klinisk perspektiv

Kontaktallergi er almindelig og påvirker 27% af den generelle befolkning i Europa.

Konklusionen på dette nye review er at forskellige udsættelser for kemikalier, af vidt forskellige typer og strukturer fortsat sensibiliserer mennesker og kan resultere i allergisk kontakteksem. Mange kemikalier er “evergreens”, men andre er “nytilkomne”. Omhyggelig og korrekt undersøgelse (lappetest) er derfor påkrævet for at opdage og for at kunne informere om forekomsten af ​​disse allergener, som befolkningen bliver udsat for.

Original overskrift: Contact Allergy: A Review of Current Problems from a Clinical Perspective.

 

1 2 3 84