Børn med atopisk eksem kan have uerkendt kontaktallergi, der bidrager til deres hudsymptomer.

Hvorvidt skjulte kontaktallergier kan spille en rolle for hudsymptomerne hos børn med atopisk eksem er uafklaret. Den nedsatte hudbarriere hos disse børn, fremmer hud gennemtrængningen af allergener. Desuden smøres børn med atopisk eksem, ofte fra den tidlige barnealder og i længere perioder, med fugtighedscremer og receptpligtige behandlingsmidler, hvilket teoretisk set vil øge risikoen for kontaktallergi over for indholdsstoffer. I dette studie undersøgte vi 100 børn og unge med atopisk eksem for kontaktallergi. Vi fandt at 30% havde mindst én kontaktallergi og hos 17% af børnene, havde allergien betydning for det aktuelle eksem.

Original overskrift: Children with atopic dermatitis may have unacknowledged contact allergies contributing to their skin symptoms.

Isothiazolinoner anvendes stadig ofte i maling, indkøbt i fem europæiske lande: en opfølgende undersøgelse

Der er set en stigende forekomst af kontaktallergi over for methylisothiazolinon (MI, oftesteforårsaget af kosmetiskeprodukter og maling. En undersøgelse fra 2015 viste, at 93,0% af malinger købt i fem europæiske lande indeholdt MI. I EU er der blevet diskuteret nye regler for maling, hvilket kan have påvirket dette marked.

Formålet med studiet var at revurdere brugen og koncentrationerne af MI og fire andre isothiazolinoner i vandbaserede vægmaling.

Vandbaserede hvidvægsmalinger (n = 60) blev indkøbt i butikker i fem europæiske lande: Danmark, Frankrig, Tyskland, Sverige og England. Malingen blev analyseret for indholdet af isothiazolioner.

MI blev fundet i 55 (91,7%) af malingerne, i koncentrationer fra 1,1 til 142,7 ppm. De andre isothiazolinoner blev fundet i 20,0% [methylchloroisothiazolinon (MCI)] til 88,3% [benzisothiazolinon (BIT)] af malingerne. BIT koncentrationerne varierede betydeligt mellem landene, mens MI og MCI koncentrationer ikke gjorde det. Der var ingen statistisk signifikante forskelle i MI, MCI og BIT koncentrationerne mellem den nuværende undersøgelse og 2015-undersøgelsen.

Undersøgelsen konkluderer at MI og andre isothiazolinoner stadig ofte anvendes i maling i Europa og at deres brug ikke synes at være faldende.

Original overskrift: Isothiazolinones are still widely used in paints purchased in five European countries: a follow-up study.

 

 

Cause specific mortality in adults with atopic dermatitis.

Dette studie undersøgte årsagen til dødsfald blandt voksne patienter med atopisk eksem. Studiet undersøgte altså IKKE risikoen for at dø, men blot årsagen. I studiet indgik alle danskere med atopisk eksem som var blevet set som voksne på et hospital. Studiet omfattede ikke atopisk eksem patienter som udelukkende blev set hos fx praktiserende læge eller hudlæge. Studiet viste at atopisk eksem patienter oftere døde af infektionssygdomme, sygdomme i urinveje og kønsdele samt hjertekar sygdom. Det er var dog meget små forskelle i forhold til kontroller fra normalbefolkningen

 

Et forslag til en udvidelse til den europæiske baseline serie.

I denne artikel ser forfatterne på hvad der bør indgå i en basis testserie til udredning for kontaktallergi.

Den nuværende europæiske basis serie består af 30 allergener og blev senest opdateret i 2015.

I alt blev 31689 patienter testet i 46 europæiske hudafdelinger. Ud fra disse resultater og fra andre studier foreslås ændringer til den nuværende europæiske basis serie.

Original overskrift: A proposal to create an extension to the European baseline series.

Fragrance contact allergens in 5588 cosmetic products identified through a novel smartphone application

I et samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK Kemi kortlagde vi i den aktuelle undersøgelse forekomsten af 26 deklarationspligtige parfumestoffer i mere end 5500 kosmetiske produkter. Produkterne i undersøgelsen var identificeret gennem app’en ”Kemiluppen”. De største produktkategorier undersøgt var ”creme og lotion” (n=1192), ”shampoo og conditioner” (n=968) og ”deodoranter” (n=632). 85% af produkterne havde mindst 2 af de 26 parfumestoffer deklareret. Linalool (49.5%) og limonene (48.5%) var de hyppigst deklarerede parfumestoffer. Seks af de 26 parfumestoffer var deklareret i mindre end 1 % af alle undersøgte produkter. Blandt disse var flere parfumestoffer der ellers er nogle af de hyppigste årsager til parfumeallergi hos danske eksempatienter.

 

Self-testing for contact allergy to hair dyes – a 5-year follow-up multicentre study.

I 2011 gennemførte man et multicenterstudie, for at undersøge om hårfarveproducenterne anbefalede forbrugerne at udføre allergitesten forud for hårfarvningen. Der blev efterfølgende rejst bekymring på grund af de varierende instruktioner forbrugerne fik og på sikkerheden og validiteten af testen.

Formålet for dette studie var at udføre en 5 års opfølgende multicenterstudie for at se om producenterne stadig anbefaler allergitesten og hvis de stadig gør, om proceduren er ændret.

I alt blev 40 oxidative kommercielle hårfarver, fra 21 forskellige producenter, fra 8 Europæiske lande undersøgt (Belgien, Danmark, England, Frankrig, Norge, Spanien, Sverige og Tyskland). Proceduren for allergitesten blev gennemgået og sammenholdt med de andre.

Der var stor variation mellem de forskellige beskrivelser af hvordan allergitesten skulle udføres. Blandt forskellene kan nævnes hvad der skulle testes (fx hårfarveproduktet i brugsklar stand eller kun hårfarvestoffet), mængden af hårfarve der skulle påføres (fx tilstrækkeligt, en smule, et strejf af, et tyndt lag), udførelses stedet (fx bag øret, i albuebøjningen, overarmen), området størrelse (fx 1-2 cm2, som størrelsen af en Eurocent, en norsk 1 krone eller en svensk 10 krone), afrensning inden aflæsning (fx ingen, efter 30 minutter eller 45 minutter), aflæsningen var for alle undersøgte procedurer efter 48 timer, dog anbefalede 2 produkter at der også var aflæsning efter henholdsvis 45 minutter og 24 timer.

Konklusionen er at allergitesten stadig anbefales og at der ikke er sket nogen ændringer. Der er heller ikke udviklet nogen standard for allergitesten. Endvidere er der ikke udarbejdet nogen risikovurdering for forbrugeren.
De bekymringer der blev rejst i 2011 om allergitestens sikkerhed og validitet er der stadig og er ikke blevet mindre.

Contact allergy to lanolin: temporal changes in prevalence and association with atopic dermatitis.

Dette studie undersøgte forekomsten af allergi overfor lanolin I perioden 2004-2015 samt en evt sammenhæng til atopisk eksem. Vi undersøgte reaktioner overfor 2 forskellige markører, henholdsvis Amerchol og lanolin alkohol. Lappetest resultater fra i alt 9577 personer blev undersøgt. Studiet viste en stigende forekomst af lanolin allergi (0.5% i 2004 til 1.8% i 2015). Vi fandt en signifikant sammenhæng mellem atopisk eksem og lanolin samt lanolin alkohol men ingen sammenhæng til Amerchol. 108 personer reagerede på enten den ene eller den anden markør mens 29 reagerede på begge.  

 

 

 

Atopisk eksem er forbundet med angst, depression og selvmordstanker, men ikke med indlæggelse eller selvmord.

Mange tidligere studier har påvist en sammenhæng mellem atopisk eksem og henholdsvis angst og depression. Kun få studier har undersøgt sammenhængen til selvmord. På basis af data fra de danske registre samt Glostrup undersøgelsen viste dette studie en signifikant sammenhæng mellem atopisk eksem i voksenlivet og henholdsvis udskrivelse af recept på depression og angst medicin. Der var dog ingen sammenhæng mellem atopisk eksem og hospitalisering pga. disse sygdomme. Ligeledes var der ingen sammenhæng mellem atopisk eksem og selvmord trods det at atopisk eksem var associeret med øget forekomst af selvmordstanker. Samlet set viser data at atopisk eksem hænger sammen med angst, depression og selvmordstanker, men også at atopisk eksem ikke er associeret med hospitalisering eller selvmord.   

Original overskrift: Atopic dermatitis is associated with anxiety, depression, and suicidal ideation, but not with hospitalization or suicide.

 

Symptomatic oral lesions may be associated with contact allergy to substances in oral hygiene products

Dental materialer og mundhygiejneprodukter kan være ansvarlige for kontakt allergiske reaktioner i mundslimhinden. Vi ønskede at bestemme forekomsten af kontakt allergier hos patienter med symptomatisk oral lichen planus, orale lichenoid læsioner og stomatitis.

Der blev inkluderet 49 patienter og 29 raske kontrol personer i projektet. Deltagerne gennemgik et interview, en tandlægeundersøgelse, fik fortaget en vævsprøve fra mundslimhinden samt blev allergitestet.

Nitten patienter og 10 raske kontrolpersoner havde kontaktallergiske reaktioner, primært overfor parfume. Kontakt allergiske reaktioner over for aromastoffer i mundhygiejneprodukter forekom signifikant oftere hos patienterne i forhold til de raske kontrol personer (p = 0,02).

The Role of the Skin Microbiome in Atopic Dermatitis: A Systematic Review.

Med traditionel dyrkning af prøver er det vist, at atopikere har øget forekomst af Staphylococcus aureus i huden. Med nye molekylærbiologiske metoder er det muligt at få meget mere information om hvilke mikroorganismer, der er tilstede i en prøve blot ved tilstedeværelsen af deres DNA.

Denne systematiske oversigtsartikel har samlet studier der har undersøgt hudmikrobiomet i mennesker og dyr. Atopikeres hud er karekteriseret ved at have en lav diversitet af bakterier, mange ikke-Malassezia svampearter og stor tilstedeværelse af både S. aureus og epidermidis samt reduceret forekomst af andre arter i forhold til rask hud. Et enkelt dyrestudie viser, at en ændret sammensætning af mikroorganismer er en afgørende faktor for eksemudviklingen.

 

1 5 6 7 8 9 88