Ingen tegn på bedring af sygdomsbyrde hos patienter med kromallergi efter regulering af kromindhold i læder

I marts 2014 vedtog EU kommissionen en ny regulering, der begrænser det maksimalt tilladte indhold af hexavalent krom i læderprodukter til 3 mg/kg. Da kromudløst allergisk kontakteksem er velkendt som en langvarig og svær hudsygdom, ønskede vi i dette spørgeskemastudie at undersøge hvorvidt sygdomsbyrden ændrede sig for patienter med kromallergi sammenlignet med en kontrolgruppe af patienter uden allergi overfor krom. Alle patienter var lappetestet på afdelingen for Allergi, Hud- og Kønssygdomme i perioden 2003-2018. 172 patienter med kromallergi blev køns- og aldersmatchet med 587 kontrolpatienter. Et spørgeskema blev tilsendt alle inkluderede patienter i august 2019. Estimater for sygdomsbyrde – herunder arbejdsevne, livskvalitet og sværhedsgrad af eksem – var sammenlignelige for kromallergikere diagnosticeret i perioden 2003-2012 versus 2013-2018. Estimaterne var også sammenlignelige for selvrapporterede læderudløst eksem blandt patienter med kromallergi diagnosticeret i perioden 2003-2012 versus 2013-2018 (71.0% versus 66.2%, P=0.5). Sammenlignet med kontrolpatienter, rapporterede patienter med kromallergi fortsat oftere aktuel håndeksem (OR= 1.98, 95% CI: 1.13-3.49) og fodeksem (OR= 3.82, 95% CI: 2.07-7.08) i perioden 2013-2018. Vi fandt således ingen tegn på bedring i sygdomsbyrde eller læderudløst eksem blandt patienter med kromallergi 5 år efter vedtagelsen af EU-reguleringen.

Original overskrift: No immediate effect of regulatory reduction of chromium in leather among adult chromium allergic patients