Arbejdsbetinget håndeksem hos unge

Der er gennem de sidste 10 år set en udtalt stigning i antallet af anmeldte hudlidelser til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og med en gennemsnitlig anerkendelsesprocent på 60,7%, i perioden 2012-2018 er hudlidelser de hyppigst anerkendte arbejdsrelaterede sygdomme. Mere end 90% af de anerkendte arbejdsrelaterede hudsygdomme drejer sig om håndeksem, som specielt rammer unge.

En tidligt debuterende arbejdsrelateret lidelse medfører risiko for livslange sygdomsforløb, som kan have væsentlig indflydelse på erhvervsforløb, medføre langvarige sygemeldinger og få socioøkonomiske konsekvenser. Det er dokumenteret at tidlig intervention, medicinsk og socialt, har betydning for prognosen.

I Tyskland har man set en tilsvarende udvikling, hvorfor man har introduceret en særlig ”multi-step procedure”, der strækker sig fra primær til tertiær forebyggelse af erhvervsbetinget håndeksem. En evaluering af programmet har vist gode resultater på sværhedsgraden af patienternes håndeksem, behovet for behandling samt længden af sygemeldinger. Derudover er 75% af patienterne i stand til at blive i deres erhverv. Der er foretaget økonomiske beregninger, der viser, at omkostningerne forbundet med erhvervsbetinget håndeksem i Tyskland er faldet til ca. ¼ af omkostningerne i 1994 på trods af udgifterne til den øgede indsats.

Formålet med studiet er at afprøve et forebyggelseskoncept med inspiration fra den tyske forebyggelsesindsats med henblik på at nedbringe de langsigtede konsekvenser af arbejdsbetinget håndeksem. Forebyggelseskonceptet består i et pakkeforløb, hvor patienter med arbejdsbetinget håndeksem udredes og behandling efter gældende standard på en højt specialiseret hudafdeling med tillæg af tiltag af pædagogisk karakter såsom undervisning, handskevejledning og arbejdspladssimulation tidligere i deres sygdomsforløb, end de ellers ville være blevet.

Projektet er en del af et større phd-projekt som varetages af læge og phd-studerende Jojo Biel-Nielsen Dietz.