Underliggende immunreaktioner på nikkel hos personer med nikkelallergi – et dosis-respons studie.

Nikkel er stadig den primære årsag til kontaktallergi i Europa, selvom der er regler for at begrænse nikkelfrigivelse fra forbrugerprodukter.

Formålet med denne undersøgelse var at vurdere kroppens reaktion på lavdosis nikkeleksponering, hos personer med nikkelallergi.

Resultaterne viste, at 15% af de nikkel-allergiske deltagere havde kliniske reaktioner på selv lave doser nikkel, der lå inden for de regulerende grænseværdier. Immunforsvaret blev aktiveret i alle hudområder efter nikkeleksponering, og flere kendte immun-signalstoffer blev aktiveret.

Desuden blev der også observeret aktivering af immunforsvaret i hudområder, der blev udsat for små mængder nikkel, selvom der ikke var nogen synlige kliniske tegn på allergiske reaktioner. Konklusionen blev, at immunaktivering kan forekomme i hud, der tidligere har været udsat for nikkel, selv ved udsættelse for mængder nikkel, der ligger indenfor de nuværende reguleringsgrænser. Resultaterne tyder på, at de eksisterende reguleringsgrænser måske ikke er tilstrækkelige til at beskytte forbrugere mod lave doser af nikkeleksponeringer

Original titel: Subclinical immune responses to nickel in sensitized individuals – a dose-response study

Nikkelallergi hos unge kvinder

En analyse af udviklingen i nikkelallergi hos unge kvinder under 25 år, opgjort i to 10 års intervaller (2001-2010 mod 2011-2020) viser at blandt de testede unge kvinder, er nikkelallergi relativt og signifikant stigende fra 7,6% i første periode til 11,6% i anden periode. Dette kan hænge sammen med en fortsat og betydelig eksponering for nikkel via smykker, specielt øreringe,

» Læs mere

Leukocytter er involveret i allergisk kontakteksem overfor nikkel ved gentagende eksponering på samme hudområde

Allergisk kontakteksem(ACD) er traditionelt anerkendt som en T-celle-medieret allergisk respons som giver anledning til en forsinket (2-4 dage) betændelsestilstand lokal i det hudområde som eksponeres for et allergen. Det er dog rapporteret, at mange patienter med ACD oplever at reaktionen indtræffer allerede inden for få timer efter et allergenet kommer i kontakt med huden. For at undersøge dette blev tre nikkelallergiske patienter lappetestet for nikkel to gange på det samme hudområde i løbet af 21 dage. Resultaterne viste, at leukocytter hurtigt rekrutteres lokalt til det hudområder, der tidligere har været udsat for nikkel, hvilket fører til en hurtig lokalt betændelses reaktion. I betragtning af at mange patienter med ACD ofte udsættes for kontaktallergener gentagende gange på de samme hudområder i deres daglige liv, foreslår vi, at mekanismer, der er involveret i rekrutteringen af leukocytter, kunne være potentielle mål for fremtidig ACD-behandling

Original overskrift: Neutrophil Infiltration in Allergic Contact Dermatitis to Nickel

Forslag til stramning af kontrol af eksisterende nikkel regulering i Europa

Nikkel er den mest almindelige årsag til kontaktallergi, der påvirker 8%-19% af den voksne befolkning og 8%-10% af børn og unge, især piger og kvinder. Trods regler om begrænsning af nikkelfrigivelse fra genstande med langvarig hudkontakt i Europa i over 20 år, er forekomsten af nikkelallergi ikke faldet tilstrækkeligt og synes at have stabiliseret sig på et højt niveau. Markedsundersøgelser har gentagne gange vist overdreven nikkelfrigivelse fra regulerede genstande, hvilket tyder på manglende testning fra virksomheder og myndigheder i forhold til det store antal genstande der er på markedet. Implementeringen af DMG-testen som en supplerende testmetode kan potentielt reducere forekomsten af nikkelallergi i Europa betydeligt uden væsentlige ekstraomkostninger.

For at imødegå den uacceptabelt høje forekomst af nikkelallergi foreslås en revision af de juridiske krav til metalgenstande, der sælges på det europæiske marked. Der foreslås at tilføje Dimethylglyoxim (DMG) testen til den nuværende EN1811 test for at overholde REACH reguleringen i Europa. Dette vil muliggøre en øget testning af metalgenstande på det Europæiske market, og dermed mindske andelen af genstande der potentielt kan føre til nikkelallergi og nikkeleksem.

Original overskrift: Regulatory action needed to combat nickel contact allergy in the population

Kobber-frigivelse fra metalgenstande kan maskere et positivt nikkel spot-test resultat 

Nikkel spot-testen (DMG-test) er hyppigt anvendt til at undersøge om en metalgenstand frigiver nikkel. I testen dryppes en DMG-opløsning på en vatpind, der gnides på en genstand. Hvis der er frigivet nikkel fra genstanden, vil DMG-molekylet reagere og danne en synlig rød farve. Testen er hurtig og specifik, men er dog blevet kritiseret for ikke at være sensitiv nok – særligt på genstande med lav nikkelfrigivelse. 

Kobber er hyppigt anvendt i mange almindelige metallegeringer. I dette studier viser vi at tilstedeværelsen af kobber kan maskere en potentiel positiv nikkel spot-test. Dette sker da kobber også kan reagere med DMG-molekylet og danne en brunlig farve, hvorved en potentiel rød farve ikke vil kunne skelnes. Dette er særligt gældende for genstande med lav nikkelfrigivelse. 

Det konkluderes at testen stadig er anvendelig i undersøgelser om nikkel-frigivelse, men at en misfarvning, andet end rød, skal tolkes som et tvivlsomt resultat og må ikke betegnes som negativt, idet genstanden stadig kan have nikkel-frigivelse. 

Original overskrift: Copper release from metals may mask positive nickel spot test results

Nikkelfrigivelse fra øreringe. Et studie af det danske marked og validering af nikkel spot testen.

Nikkelfrigivelse fra øreringe menes at være en den primære årsag til en stadig høj rate af nye personer, der udvikler nikkelallergi. Det er reguleret i Europæisk lovgivning, hvor meget nikkel, der må frigives fra øreringe og andre piercingsmykker, men dog har flere markedsstudier, vist at denne lovgivning ikke altid er respekteret. Der findes på nuværende tidspunkt to metoder til at undersøge nikkelfrigivelse fra objekter; en præcis kvantitativ laboratorieundersøgelse i kunstig sved (EN 1811) og en mindre præcis, kvalitativ hjemme undersøgelse (DMG nikkel spot test).

I dette studie blev 304 øreringe tilfældigt indkøbt fra det danske marked. Niveauet af frigivet nikkel blev undersøgt gennem de to metoder og metoderne blev opholdt mod hinanden.

I 14.8% (45/304) af øreringe blev der fundet nikkelfrigivelse, der oversteg de europæiske grænseværdier.

Følsomheden af DMG nikkel spot testen falder ved lave niveauer af nikkelfrigivelse, og denne test egner sig ikke til eksperimentelle undersøgelse af øreringe og piercingsmykker, hvor den europæiske grænseværdi er lav. Testen kan stadig anvendes klinisk eller privat.

Original overskrift: Nickel release from metallic earrings: a surveyof the Danish market and validation of the nickel spot test

Raske kvinder søges til forsøg om den immunologiske profil af allergisk nikkeleksem

Du kan muligvis deltage hvis du

  • Er du kvinde mellem 18-65 år gammel
  • Ikke har allergi overfor nikkel
  • Ikke har taget immunmodulerende medicin inden for de sidste 14 dage (f.eks. allergimedicin, inkl. antihistaminer og binyrebarkhormon)
  • Ikke er gravid eller ammer
  • Ikke har deltaget i et andet videnskabeligt forsøg inden for de sidste 4 uger
  • Ikke er allergisk over for lokalbedøvelse

Formålet med forsøget

Formålet med projektet er at undersøge, hvad der sker i huden ved en nikkelallergisk reaktion. I projektet undersøger hvilke specifikke signalstoffer og immunceller der opreguleres lokalt i huden ved forskellige koncentrationer af nikkel. For at kunne undersøge disse mekanismer, har vi brug for at sammenligne hudreaktion i personer der har nikkelallergi med personer uden nikkelallergi.
Denne viden vil vi bruge til at skabe en forståelse for en sikker anvendelse af nikkel i produkter og forebygge nye tilfælde af nikkelallergi.

Deltagelse i forsøget

Ved deltagelse i forsøget skal du møde op på Afdeling for Allergi, Hud-, og Kønssygdomme på Gentofte hospital i alt 6 gange, indenfor en periode på 6 uger. Du vil to gange få påsat en lappeprøve (plasterprøve på ryggen) med nikkel. På den sidste besøgsdag vil du få taget i alt 6 hudbiopsier fra de testede områder. Tre af besøgene tager omtrent 15 minutter og de resterende besøg tager 30-60 minutter.

Biopsierne tages med en 4mm stanse under lokalbedøvelse for at mindske ubehag, og vil efterlade et lille ar (1-4mm). Nikkel i lappetestene medfører ingen sundhedsrisiko, og vil ikke medføre allergiske reaktioner hos folk uden nikkelallergi.

Læs deltager informationen.

Vederlag

Du honoreres med skattepligtige DKK 3000 ved forsøgsdeltagelse.

Hvis du har lyst til at høre mere eller ønsker at deltage, skal du kontakte forsøgsansvarlige per e-mail eller telefonisk via nedenstående kontaktoplysninger. Du vil modtage yderligere information både mundtlig og skriftlig vedrørende forsøget samt din rolle som forsøgsdeltager.

Michael Wennervaldt, forsøgsansvarlig,
ph.d.-studerende, cand.scient.

Videncenter for Allergi, Gentofte Hospital
Gentofte Hospitalsvej 20A, DK-2900 Hellerup.

E-mail: Michael.wennervaldt.joergensen@regionh.dk
Telefon: 38 67 41 57

Godkendt af etisk komité med journalnummer: H-19080328

Hukommelse T-hjælperceller specifikke for nikkel, kobolt og krom identificerer personer med metalallergi

Lappetest med påføring af stoffer på ryggen, er måden for at påvise kontaktallergi overfor f.eks. metaller. I dette projekt ville vi gerne undersøge om man ved at analysere T-hjælperceller, kunne belyse om en patient er allergisk overfor nikkel, kobolt og krom. Vi fandt ved at undersøge for hukommelse T-hjælperceller, som har markører, der indikere at de kommer fra huden, en god overensstemmelse imellem lappetesten og blodprøveanalysen. Analyse af T-hjælperceller kan derfor være relevant i tilfælde hvor man mistænker en metalallergi, men ikke har hudreaktioner, som f.eks. for metaller, som indgår i proteser. 

Original overskrift: Memory T helper cells identify patients with nickel, cobalt and chromium metal allergy

Nikkel allergi og allergisk kontakteksem: en klinisk gennemgang af immunologi, epidemiologi, eksponering og behandling

På verdensplan er nikkelallergi er den hyppigste form for kontaktallergi i befolkningen. Studiet giver en opdateret oversigt over epidemiologi, eksponeringskilder, metoder for at kvantificere nikkel eksponering, nikkel hud deponering og penetration, immunologi, diagnosticering, grænseværdier for sensibilisering og elicitering, klinisk udtryk, forebyggelse og behandling.

Original overskrift: Nickel allergy and allergic contact dermatitis: a clinical review of immunology, epidemiology, exposure and treatment.

Diagnostisk udredning af arbejdsbetinget allergisk nikkeleksem hos en sygeplejerske med adskillige nikkeleksponeringer

Allergisk nikkeleksem er udbredt og forårsaget af direkte kontakt med nikkel-frigivende objekter, herunder hverdagsgenstande såsom smykker og ure. Andre eksponeringskilder f.eks. på arbejdspladsen kan være relevante og nemt oversete.

Dette studie rapporterer en sygeplejerske med kronisk håndeksem forårsaget af nikkeleksponering på arbejdet. Dette bevises gennem en spot-test af metalobjekter på arbejdspladsen samt nikkelaflejring på hænderne efter en almindelig arbejdsdag.

Studiet sætter fokus på nikkel-eksponeringskilder på arbejdspladsen og har udformet en standard procedure til at hjælpe diagnosticeringen af arbejdsbetinget allergisk nikkeleksem.

Original overskrift: Diagnostic workup of occupational allergic nickel dermatitis in a nurse with multiple nickel exposures.

1 2 3 19