Occupational contact dermatitis in hairdressers: an analysis of patch test data from the Danish Contact Dermatitis Group, 2002-2011

Kontaktallergi og håndeksem er hos frisører fremherskende. Daglig hudkontakt til allergifremkal-dende stoffer og vådt arbejde, øger risikoen for udvikling af eksem hos denne erhvervsgruppe.
 
Ved analyse af 399 frisører og 1995 matchede kontrolpersoner fra Den Nationale Database for Kontaktallergi, alle diagnosticeret med kontaktallergi i årene 2002-2011, var det muligt at præsen-tere demografiske data for eksemramte frisører, samt vise de hyppigst forekommende allergifrem-kaldende stoffer.
 
Erhvervsbetinget kontakteksem og håndeksem var signifikant oftere forekommende hos frisører end hos kontrolgruppen. Atopisk dermatitis var signifikant sjældnere hos frisører (21,3 %) end hos kontrolgruppen (29,4 %).
Kontaktallergi for p-phenylenediamine og thiuram mix er fortsat signifikant associeret til frisører-hvervet. Desuden fandtes en høj prævalens for ammonium persulfate (10,8 %). Nye allergifrem-kaldende stoffer, der i denne analyse gør sig bemærket, er cysteamine hydrochlorid og chloroace-tamide. 
Denne analyse præsenterer for første gang en "healthy worker effect" blandt eksemramte frisører, hvor prævalensen af atopisk dermatitis findes lavere blandt uddannede frisører sammenlignet med kontrolgruppen. Dette taler for at tidlige præventive tiltag som karriererådgivning af unge med ato-pisk dermatitis har sin berettigelse. Endvidere ses det at fortsat overvågning af kontaktallergi hos frisører er nødvendig, samt at chloroacetamide og cysteaminehydrochlorid bør inddrages mere systematisk i testningen for kontaktallergi hos frisører.