Krom og kobolt

Metallerne krom og kobolt udgør, sammen med nikkel, de metaller der hyppigst forårsager allergisk kontakteksem. Læder anses for at være den vigtigste eksponeringskilde til kromallergi og i maj 2015 blev der vedtaget en EU-lovgivning mod det maksimalt tilladte indhold af krom i lædervarer. Aktuelt findes der ingen lovgivning mod kobolt, hvilket primært skyldes det manglende kendskab til eksponeringskilder. Dette forskningsprojekt fokuserer således på, om hvorvidt den vedtagne lovgivning mod krom i lædervarer har medført en ændring i forekomsten af kromallergi samt om det har forbedret livskvalitet og sygdomsbyrde hos patienterne. Endvidere søges der en nærmere kortlægning af relevante eksponeringskilder til kobolt, herunder ikke mindst en undersøgelse af de forskellige målemetoders nøjagtighed i forhold til påvisning af metaller.     

Forskningen i krom og kobolt kontaktallergi varetages af læge og ph.d.-studerende Farzad Alinaghi fra Videncenter for Allergi.