Consumer Behaviour Among Nickel-allergic Patients.

I artiklen gennemgås selvrapporterede forbrugervaner vedrørende metalgenstande for 342 nikkelallergier som deltog i en spørgeskemaundersøgelse. Vi fandt at nikkelallergikerne aktivt forsøgte at undgå nikkeleksponering, både gennem at købe sine smykker hos guldsmed, og gennem andre handlinger som f.eks. at spørge ekspedienten om et produkt de ville købe indeholdt nikkel. Personer <40 år købte hyppigere smykker i andre butikker end hos guldsmed. Personer med svær allergisk nikkel eksem var mere tilbøjelige til at forsøge undgå nikkel i hverdagen.

 

 

European Surveillance System on Contact Allergies (ESSCA): results with the European baseline series, 2013/14.

Kontaktallergi er en hyppig tilstand, som kan have store konsekvenser for den enkelte i privatlivet eller på jobbet. På grund af ændringer i eksponeringer, som konsekvens af introduktion af nye stoffer, nye produkter eller formuleringer og lovmæssig indgriben, ændres spektret af kontaktallergi.

Formålet var at evaluere det nuværende spektrum af kontaktallergi over for de allergener, der findes i den europæiske baseline-serie (EBS) i hele Europa

Der blev lavet retrospektiv analyse af data, som blev indsamlet af Det Europæiske Overvågningssystem for Kontaktallergier (ESSCA, www.essca-dc.org) på fortløbende lappetestede patienter i 2013/14 fra 46 afdelinger i 12 europæiske lande.

I alt blev 31.689 patienter medtaget i analysen.

Sammenlignet med en lignende analyse i 2004 steg forekomsten af ​​kontaktallergi over for methylisothiazolinon op til omkring 20 % ​​i flere afdelinger. Til sammenligning forblev kontaktallergi over for metallerne nikkel, kobolt og krom stort set uændret, henholdsvis 18,1; 5,9 og 3,2 % mens  parfume- blanding I, II og Myroxylon pereirae (Balsam of Peru) gav positive reaktioner hos  henholdsvis 7,3 %; 3,8 % og 5,3 %. I undergruppen af ​​afdelinger, der hovedsageligt diagnosticerede patienter med arbejdsbetinget kontakteksem var forekomsten af ​​arbejdsrelaterede kontaktallergier, såsom epoxyharpiks eller gummiadditiver øget sammenlignet med generelle dermatologiske afdelinger.

Kontinuerlig overvågning af kontaktallergi baseret på netværksdata giver mulighed for at identificere udviklinger over tid eller vedvarende problemer og muliggør således fokusering af forskningen (undergruppeanalyser, eksponeringsanalyse) på områder, hvor det er et behov.

Prevalence of nickel allergy in Europe following the EU Nickel Directive – a review.

Frigivelsen af nikkel fra forbrugerprodukter beregnet til direkte og langvarig hudkontakt har været reguleret på EU-niveau siden 2001. I denne oversigtsartikel studerede vi hyppigheden af nikkelallergi i Europa efter implementering af EU Direktivet. Vi fandt at EU Direktivet har ført til lavere hyppighed af nikkelallergi blandt unge kvinder <35 år i befolkningen og blandt piger ≤17 år med eksem. En stor geografisk forskel i de Europæiske lande blev observeret, med en højere andel nikkelallergiker i syd-Europa sammenlignet med nord-Europa. På trods af den faldende hyppighed bliver ca. 10 % af unge kvinder stadig allergiske overfor nikkel.

 

 

Nickel allergy in a Danish population 25 years after the first nickel regulation

Nikkel er den hyppigste årsag til kontaktallergi, på trods af at frigivelsen af nikkel fra metalgenstande beregnet til direkte og længerevarende hudkontakt er blevet reguleret i Denmark fra 1990 og i hele EU fra 2000.

I den aktuelle spørgeskemaundersøgelse blev 524 personer med nikkelallergi adspurgt hvilke årsager der havde ført til udvikling af kontaktallergi og eksem. De eksponeringer som hyppigst havde ført til eksem efter implementeringen af EU´s Nikkel Direktiv var (i prioriteret rækkefølge): øreringer, andre smykker, knapper, bæltespænder og armbåndsure. Direkte hudkontakt med en metalgenstand varende op til 10 minutter havde ført til eksem hos 21.4% af nikkelallergikere og 30.7% havde oplevet en eksemreaktion i løbet af 30 minutters direkte hudkontakt. Vores resultat indikerer at de nikkeleksponeringer der førte til implementering af Nikkel Direktivet består. Endvidere fremstår den fastsatte varighed af direkte hudkontakt, som skal være opfyldt for at nikkelfrigivende metalgenstande skal være dækket af Direktivet, i overensstemmelse med det aktuelle studie

Experimental patch testing with chromium-coated materials.

 

Krombelægninger på metallegeringer kan være dekorative og forebygger korrosion og metalion frigivelse.

Tidligere studie har vist at håndtering af en kromholdig skive resulterede i kromaflejring på huden.

I dette studie blev 15 patienter inkluderet: 10 med kromallergi og 5 patienter uden kromallergi.

Alle blev testet med kaliumdichromat, koboltchlorid, nikkelsulfat og ni forskellige metalskiver. De krom-allergiske patienter blev også lappetestet med seriefortyndinger af kaliumdichromat.

Ingen kontrol patienter reagerede på nogen af ​​metalskiverne. Mange af patienterne med kromallergi reagerede på metalskiver med både krom (III) og krom (VI) overflader. Vores resultater viser, at både krom (VI) og krom (III) udgør en risiko for kromallergiske patienter.

The European nickel regulation and changes since its introduction

EU´s Nikkel Direktiv blev implementeret for at forebygge nikkelallergi i befolkningen, og trådte i kraft år 2000. Studier har vist, at Direktivet har ført til en mindskning i hyppigheden af nikkelallergi i nogle EU lande. Nikkel er dog stadig den hyppigste årsag til kontaktallergi i befolkningen og hos eksempatienter. Grænserne for hvor meget nikkel genstande må frigive har skiftet over tid, dels grundet ændringer i grænseværdierne i Direktivet, men især grundet ændringer i fortolkningen af analyseresultatet. I det aktuelle ”letter to the editor” gennemgås ændringer i grænseværdierne samt fortolkningen af analyseresultater over tid.

Årsrapporten 2016

I 2016 har Videncenter for Allergi haft eller deltaget i 16 post.doc og ph.d.-projekter, 1 forskningsårsprojekt samt en lang række mindre forskningsprojekter. Fire ph.d.-afhandling forsvaredes i 2016 om konserverings­midlet klorhexidin’s allergifremkaldende egenskaber, om lokal hukommelse i huden, om allergi, astma og eksem hos frisører og om risiko faktorer for håndek­sem.

Videncentret har offentliggjort 41 videnskabelige undersøgelser om allergi over for kemiske stoffer, risiko og forebyggelse. De videnskabelige artikler handler blandt andet om konserveringsmidlet MI, nikkelallergi og parfumeallergi. Data, fra undersøgelser foretaget af Videncenter for Allergi, indgik i Europa Kommissionens grundlag for forbud i 2016 mod MI i kosmetik beregnet til at blive på huden. Brugen af MI i produkter til personlig hygiejne forven­tes diskuteret i EU i 2017. Resultaterne af flere af projekterne forventes også at give anledning til forbedringer i lovgivning og information om allergi og dermed øget forebyggelse.

I årsrapporten findes der information omkring Videncenterets administration af det nationale overvåg­ningssystem for allergi over for kemiske stoffer samt formidling af viden gennem hjemmesiden, symposier, kurser og forskningsseminarer.  Videncentrets medarbejdere deltager i flere nationale og international ekspertråd inden for kemikalieområdet.

Videncentret har haft samarbejde med en lang række institutioner nationalt og internationalt. Således er ca. en fjerdedel af de videnskabelige artikler udarbejdet i et internationalt samarbejde med europæiske og ameri­kanske forskere.

Videncentrets basisfinansiering i 2014-2017 kommer fra Miljøstyrelsen i kraft af Kemikalieindsatsen. Videncen­ter for Allergi har desuden anden ekstern finansiering fra offentlige kilder og fonde i varierende omfang.

Læs årsrapporten her.

Rapid allergen-induced interleukin-17 and interferon-γ secretion by skin-resident memory CD8+ T cells.

Hud-residente hukommelses T (TRM)-celler har i de senere år vist sig at danne lokal hudhukommelse imod virusinfektioner.

Dette studie fokuserer på TRM celler i dannelsen af lokal hudhukommelse i kontaktallergi. Her beskriver vi en musemodel og undersøger udviklingen af lokal hukommelse i huden overfor et eksperimentelt allergen. Efter hudsensibilisering, måler/finder vi stærk hudinflammation ved allergenprovokation i den lokal-sensibiliserede hud. Endvidere identificerer vi to fænotyper af epidermale CD8+ TRM celler, og viser at disse kan respondere med hurtig produktion af IL-17 og IFNg, der inducerer signifikant ekspression af IL-1β i keratinocytter.

Slutteligt viser vi, at den denne mekanisme for lokal hudhukommelse kan translateres til nikkelsensitive kontaktallergi patienter.

Nickel released from children’s toys is deposited on the skin.

I dette studie blev tre stk. legetøj med metaldele testet for nikkelfrigivelse og deponering på huden efter kortvarig leg. Resultaterne viste at nikkel deponeres på huden i koncentrationer større end 0.13 µg/cm2, en dosis der udgør en risiko for udvikling af nikkel allergi og dermatitis ved gentagen eller længerevarende kontakt.

1 4 5 6 7 8 18