Ny lovgivning om mobiltelefoner

I januar 2009 trådte en ny EU-lovgivning i kraft, hvilket betyder, at mobiletelefoner, der frigiver for meget nikkel fra overfladen ikke må sælges i EU.

 

Det er de samme regler, der nu gælder for mobiltelefoner som for smykker.

 

Sagen er taget op af Miljøstyrelsen i EU på baggrund af en undersøgelse, der blev gennemført i Videncenter for allergi, der viste at ca. hver 5. mobil på det danske marked frigav for meget nikkel.

Allergi over for multiple kemiske stoffer

Man ved meget lidt om den gruppe mennesker, der udvikler allergi over for multiple kemiske stoffer. Allergi over for multiple kemiske stoffer har derfor været emnet for en række videnskabelige studier, der nu indgår i ph.d.-afhandling fra Videncenter fra Allergi.

 

15.000 personer er blevet undersøgt for kontaktallergi gennem de sidste 20 år på hudafdelingen, Gentofte Hospital. Heraf fik 5 % påvist allergi over for minimum tre kemiske stoffer samtidigt.

 

Disse multiallergiske patienter var overvejende kvinder i den ældre aldersgruppe. De fleste, dvs. 90 %, havde allerede multiple allergier, da de blev set på hudafdelingen første gang.

 

Hyppigheden af personer med multiple allergier steg med alderen, hvilket tyder på at udsættelserne i miljøet spiller en stor rolle for udviklingen af multiple allergier.

 

Allergimønstre

En række allergier var hyppigere hos patienter med multiple allergier end hos patienter med 1-2 allergier. Det gjaldt bl.a. kurvblomst- og kromallergi, mens nikkelallergi var sjældnere.

 

Der var kun mindre forskelle i sammenhængen mellem allergi over for bestemte stoffer og dét at have multiple allergier, og ingen fællestræk for de kemiske stoffer. Man kan derfor ikke slutte noget om risikoen for at have eller udvikle multiple allergier ud fra hvilke stoffer, man er allergisk overfor.

 

Reagerer ikke på mindre mængder

I et studie blev det vist, at personer med multiple allergier ikke reagerede på mindre mængder af det stof, de er allergiske over for i forhold til personer med 1-2 allergier.

 

Det vil sige, at man ikke kunne påvise, at personer med multiple allergier generelt var mere følsomme end personer med 1-2 allergier.

 

Sværere hudsygdom

Patienter med multiple allergier havde meget hyppigt håndeksem, mens forekomsten af skinnebens-sår var lav. Desuden fandt man et sværere eksem blandt patienter med multiple allergier, hvis de samtidig havde atopisk eksem (også kaldet børneeksem), og et mere langvarigt eksem blandt patienter med multiple allergier men uden atopisk eksem.

 

Risikoen for at have mange allergier over for kemiske stoffer var øget, hvis man havde atopisk eksem.

Patch test dose-response study: polysensitized individuals do not express lower elicitation thresholds than single/double-sensitized individuals

I studiet undersøges, om personer med mange allergier over for kemiske stoffer er mere følsomme ved udsættelse for de enkelte kemiske stoffer end personer, som kun er allergiske over for ét-to stoffer. Forsøgsdeltagere blev udsat for forskellige koncentrationer af de kemiske stoffer, de var allergiske overfor. For de kemiske stoffer nikkel, konserveringsmidlet methyldibromo glutaronitrile og sort farvestof (ppd) reagerede personer med mange allergier på de samme koncentrationer, men ikke på lavere koncentrationer, som personer med kun én-to allergier. Det vil sige, at man ikke kunne påvise en forskel på grupperne med hensyn til følsomhedsgrad.

Associations between baseline allergens and polysensitization

Artiklen undersøger, om allergi over for specifikke kemiske stoffer kan associeres med at have multiple allergier (=polysensibilisering). Er man allergisk over for paraben mix, IPPD, sesquiterpene lactone mix, wool alcohols, krom, myroxylon pereirae eller kobolt har man en let øget risiko for at have multiple allergier set i forhold til personer, der ikke har en af disse allergier men har allergier over for andre kemiske stoffer. Er man allergisk over for PPD, neomycin, epoxy resin, primin eller nikkel er der en let nedsat risiko for at have multiple allergier. Der synes ikke at være nogen fællestræk mellem de stoffer, der er henholdsvis positivt eller negativt associeret til polysensibilisering, der kan forklare resultatet. Det kan derfor ikke anbefales at bruge allergi over for specifikke kemiske stoffer som risikofaktor for forekomst af polysensibilisering.

Nickel sensitization, hand eczema, and loss-of-function mutations in the filaggrin gene

Denne oversigtsartikel teoretiserer om en mulig sammenhæng mellem nikkelallergi, håndeksem og en arvelig mangel på filaggrin-proteiner. "Bypass"-teorien introduceres som forklaring på tidligere tiders nogle gange modstridende resultater vedrørende arveligheden af nikkelallergi. Det foreslås, at penetration af huden ved piercing "bypasser" filaggrin-proteinernes beskyttelse mod nikkelallergi og eksem, og at det er forklaring på, at det er svært at studere arveligheden af nikkelallergi.

The outcome of dimethylglyoxime testing in a sample of cell phones in Denmark

Mobiltelefoni er udbredt i Danmark. Der har i de senere år været rapporteret gentagne tilfælde af nikkeleksem som følge af hudkontakt med mobiltelefoner. Vi kontaktede 5 store producenter af mobiltelefoner på det danske markede for at foretage dimethylglyoxime (DMG)-testning af et tilfældigt udvalg af deres mobiltelefoner. DMG-testen er en hurtig nikkeltest, hvor der anvendes en vatpind, der kan vise, om der frigives nikkel i mængder, der kan give allergi og eksem. Vi fandt, at 5 telefoner ud af 15 (33,3 %) fra firma 1 og 3 ud af 26 (11,5 %) telefoner fra firma 2 frigav nikkel i mængder, der kan give eksem. Vi foreslår, at man overvåger omfanget af mobiltelefonudløst nikkelallergi og eksem i de næste par år. 

The epidemiology of contact allergy in the general population–prevalence and main findings

Denne artikel gennemgår alle publicerede studier i perioden 1966-2007 der har foretaget lappetest på almindelige mennesker fra baggrundsbefolkningen. De fleste studier kommer fra USA og Vesteuropa. Den mediane forekomst af kontaktallergi over for mindst ét allergen var 21,2 % (12,5-40,6 %) og det vægtede gennemsnit var 19,5 %. De hyppigste allergener var nikkel, thimerosal (konserveringsmiddel i vacciner) og fragrance mix (parfume). Den mediane forekomst af nikkel var 8,6 % (0,7-27,8 %).

1 15 16 17 18