Health-related quality of life in adult dermatitis patients stratified by filaggrin genotype

Atopisk dermatitis og håndeksem er to hudlidelser der begge er associeret med nedsat livskvalitet. Formålet med vores studie var, at undersøge livskvalitet blandt voksne eksempatienter med fokus på filaggrin gen-mutationer. Filaggrin gen-mutationer er associeret med svær og persisterende atopisk dermatitis og øger samtidigt risikoen for at udvikle håndeksem senere i livet.

Studiet inkluderede 520 voksne patienter med atopisk dermatitis og/eller håndeksem. Hudspecifik livskvalitet blev estimeret ud fra Dermatologi Livskvalitetsindekset (DLQI). I alt rapporterede 19,7 % af patienterne med både atopisk dermatitis (± håndeksem) og en filaggrin gen-mutation, at deres eksem havde en ’stor eller ekstremt stor’ indflydelse på deres dagligdag. Denne andel var halveret (9,6 %) blandt patienter med atopisk dermatitis (± håndeksem) der ikke havde en filaggrin gen-mutation. Vores resultat indikerer, at patienter med atopisk dermatitis og filaggrin gen-mutationer er en undergruppe af patienter, der særligt kan opleve udfordringer i deres dagligdag.

 

Autoimmune diseases in adults with atopic dermatitis.

Dette epidemiologiske studie undersøgte forekomsten af autoimmune sygdomme hos voksne med atopisk dermatit (AD). Ved hjælp af diagnostiske koder blev patienter med AD i Danmark i perioden 1997 til 2012 (n=8,112) identificeret i de landsdækkende registre og matchet med kontroller (n=40,560). Forekomsten af en række autoimmune sygdomme blev undersøgt i de to populationer. AD var signifikant associeret med 11 ud af 22 autoimmune sygdomme, samt det at have flere autoimmune sygdomme samtidigt. Rygning øgede endvidere risikoen for autoimmune sygdomme blandt patienter med AD. 

 

Guidelines for the presentation of contact allergy case reports.

Retningslinjer for præsentation af kontaktallergi case rapporter.

Case rapporter udgør en klassisk publikations måde, der bliver mere og mere værdsat, for eksempel på grund af deres uddannelsesmæssige værdi. Indenfor forskning i kontakt eksem, tjener case rapporterne ofte som vagtpost publikationer vedrørende nye allergener, eller nye eksponeringer for kendte allergener, eller om andre forhold, der fører til kontakt eksem.

CARE retningslinjer publiceret i 2013 anbefaler, standardiserede og fuldstændig indberetning af case rapporter på alle områder af medicin.

Denne artikel følger op på CARE anbefalingerne, og yderligere uddyber disse til anvendelse til case rapporter inden for kontakteksem.

Formålet med denne strukturerede vejledning er at give yngre eller uerfarne læger og forskere en kommenteret liste, med de væsentlige elementer der skal indgå, hvilke krav der skal opfyldes for skrive en case rapport høj af kvalitet, så den kan blive antaget af Contact Dermatitis eller andre tidsskrifter.

Can contact allergy to p-phenylenediamine explain the high rates of terpene hydroperoxide allergy? - An epidemiological study based on consecutive patch test results.

Linalool og d-limonene er de mest brugte parfumestoffer i forbrugerprodukter som kosmetik og rengøringsmidler. Efter man er begyndt at lappeteste med oxiderede udgaver af disse parfumestoffer, har de vist sig at være de parfume enkeltstoffer der hyppigst forårsager allergi hos eksempatienter. Parfumeindustrien mener ikke at forældede kosmetiske produkter indeholder høje nok koncentrationer af oxideret limonene og linalool til at dette kan forklare den høje hyppighed af allergi overfor disse. Eksperimentelle studier har vist at hårfarve-stoffet p-phenylenediamine (PPD) kan forårsage de samme strukturelle forandringer af proteiner i huden som de 2 oxiderede parfumestoffer, hvilket teoretisk kan betyde at eksempatienter der er allergiske overfor PPD kan reagere positivt ved lappetest med oxideret linalool og limonene, uden at have allergi overfor disse.

I et udtræk af lappetest-data på patienter testet samtidig med PPD og oxideret limonene og linalool fandt vi kun en meget lav forekomst af patienter der reagerede samtidigt på PPD og henholdsvis oxideret linalool og limonene. Denne forekomst var ikke større end man kan forvente udfra tilfældigheder. Patienter der er allergiske overfor PPD har dog en højere risiko for også at have allergi over oxideret linalool. Denne sammenhæng blev dog svækket når resultaterne blev justeret for parfumeallergi i bredere forstand. Dette tyder på at PPD-allergikere formentlig er mere udsatte, og derved også hyppigere har allergi overfor parfumestoffer end eksempatienter der ikke har PPD-allergi, på grund af eksponering for produkter der både indeholder PPD og parfumestoffer.

High occurrence of rhinitis symptoms in hairdressing apprentices.

Frisører udsættes via deres erhverv dagligt for frisørprodukter indeholdende potentielt irritative og allergifremkaldende egenskaber, og særligt luftvejene er udsatte.

Formålet med dette tværsnits spørgeskemastudie er at undersøge om danske frisørelever har en højere forekomst af luftvejssymptomer så som allergisk snue (rhinitis) og pibende og hvæsende vejrtrækning end andre unge i samme aldersgruppe.

Vi fandt at frisørelever har en signifikant højere forekomst af allergisk snue (rhinitis) end unge danskere fra baggrundsbefolkning, hvilket indikerer at den daglige udsættelse for frisørprodukter udgør en risiko for udvikling af arbejdsbetingede luftvejssymptomer.

 

 

Cobalt release and complications resulting from the use of dental prostheses.

Kobolt-frigivelse fra tandproteser ville kunne fremkalde allergiske reaktioner hos kobolt-allergiske patienter. Det er derfor vigtigt at undersøge, om disse proteser er mulige kilder til at udvikle allergi.

Metode:

Der blev gennemført en klinisk undersøgelse af mundhulen på 66 patienter med 84 tandproteser. Frigivelse af kobolt blev undersøgt fra 84 funktionelle proteser(brugte) og 32 ikke-funktionelle(nye) proteser med kobolt spot test. Kontaktallergi blev vurderet ved epikutantest. Der blev udført Smear test for Candida(svamp) hos patienter med tegn på inflammation af mundslimhinden. Proteserne blev undersøgt for biologiske og tekniske komplikationer.

RESULTATER:

Ingen af de funktionelle proteser frigav kobolt, mens dette blev observeret i 24 ud af 32 ikke-funktionelle proteser. Ingen af patienterne havde kontaktallergi over for kobolt. Af de 66 patienter, viste 11 tegn på betændelse i mundslimhinden, 2 havde oral candidiasis(svamp), 16 havde dårligt monterede proteser, og alle havde utilstrækkelig mundhygiejne.

KONKLUSION:

Tandproteser frigiver kobolt når de bliver produceret, men ikke 1-5 år efter indsættelsen. Der blev ikke observeret allergiske reaktioner. Tegn på betændelse var relateret til candidiasis(svamp), utilstrækkelig mundhygiejne, og dårligt tilpassede proteser.

Allergic contact dermatitis of the face caused by Magnolia officinalis bark extract.

Det er velkendt, at man kan udvikle kontaktallergi overfor forskellige indholdsstoffer i blandt andet hudplejeprodukter.

Her præsenteres en case, hvor en kvinde udviklede eksem i ansigtet og på halsen efter at hun havde skiftet til en ny dag- og natcreme. Lappetest viste efterfølgende, at hun havde udviklet kontaktallergi overfor Magnolia Officinalis Bark Extract, som bruges i stigende grad i ’anti-ageing’ hudplejeprodukter.

1 2 3 77