Contact allergy to preservatives in patients with occupational contact dermatitis and exposure analysis of preservatives in registered chemical products for occupational use.

Eksem og kontaktallergi over for konserveringsmidler er hyppig, fx. kontaktallergi over for methylisothiazolinon (MI). I et udtræk af patienter med erhvervsbetinget eksem, lappetestet med konserveringsmidler på Gentofte Universitets Hospital fra 2009-2013, blev hyppigheden af kontaktallergi over for 11 konserveringsmidler undersøgt. Desuden udtrækkedes data fra Produktregisteret for selvsamme konserveringsmidlers brug i kemiske produkter, produkter produceret eller importeret til Danmark til erhvervsbrug. I alt havde 14.2% kontaktallergi over for mindst et konserveringsmiddel, hvor patienter med kontaktallergi over for konserveringsmidler signifikant oftere havde ansigtseksem (19.9% versus 13.1%) og højere alder (alder>40 år; 71.6% versus 45.8%). Malere havde ofte erhvervsbetinget kontakteksem, hvilket især skyldtes MI og til dels formaldehyd.

Det blev endvidere fundet at isothiazolinoner, herunder MI, og formaldehyd ofte blev registeret til brug i erhvervsprodukter i Danmark. Især maling og lak, rengørringsartikler til erhvervsbrug samt skæreolier var hyppigt brugt i høje koncentrationer. 

Ofte brugte konserveringsmidler i høje koncentrationer giver hyppigt kontaktallergi. Brugen af formaldehyd i “maling og lak” bør undersøges yderligere. 

 

The epidemic of methylisothiazolinone: a European prospective study

I dette multieuropæiske samarbejde registrerede vi i 8 europæiske lande fordelt på 11 centre patienter med MI kontaktallergi henover et halvt år. I alt blev 3434 patienter lappetestet fra 1. maj 2015 – 30. oktober 2015 og af disse havde 6,0% (n=205) MI kontaktallergi. I alt havde 43,4% af patienter håndeksem, mens 32,7% havde ansigtseksem. Næsten hver ottende havde generaliseret eksem inddragende mere end 3 anatomiske regioner (fx. hænder, ansigt, brystkasse og ryg). Mere end 70% havde en relevant MI kontaktallergi, da de fortsat var udsat for kosmetiske produkter i deres hjem eller produkter på deres arbejdsplads, der indeholdt MI. Flest var udsat for kosmetiske produkter indeholdende MI (83,2%). Det var især overraskende at især “rinse-off” kosmetiske produkter (fx. shampoo, sæbe, body lotions) ofte var skyld i patientens eksem. Vores data understreger endnu engang og nu på europæisk plan vigtigheden af regulering af MI i kosmetiske produkter. Især er det vigtigt at den Europæiske Kommission også før reguleret MI i “rinse-off” kosmetiske produkter.

Rapid allergen-induced interleukin-17 and interferon-γ secretion by skin-resident memory CD8+ T cells.

Hud-residente hukommelses T (TRM)-celler har i de senere år vist sig at danne lokal hudhukommelse imod virusinfektioner.

Dette studie fokuserer på TRM celler i dannelsen af lokal hudhukommelse i kontaktallergi. Her beskriver vi en musemodel og undersøger udviklingen af lokal hukommelse i huden overfor et eksperimentelt allergen. Efter hudsensibilisering, måler/finder vi stærk hudinflammation ved allergenprovokation i den lokal-sensibiliserede hud. Endvidere identificerer vi to fænotyper af epidermale CD8+ TRM celler, og viser at disse kan respondere med hurtig produktion af IL-17 og IFNg, der inducerer signifikant ekspression af IL-1β i keratinocytter.

Slutteligt viser vi, at den denne mekanisme for lokal hudhukommelse kan translateres til nikkelsensitive kontaktallergi patienter.

Information about filaggrin genotype is valuable for adult atopic dermatitis patients.

Det er velkendt at filaggrin mutationer øger risikoen for atopisk eksem og er associeret med tidlig sygdomsdebut, et svært forløb og en dårlig prognose. Patienter med filaggrin mutationer og atopisk eksem har endvidere ofte mere tør hud end patienter med atopisk eksem men som ikke har filaggrin mutationer. Vi har i nogle år screenet patienter med atopisk eksem på gentofte hospital for filaggrin mutationer.

I denne undersøgelse spurgte vi 169 patienter der var blevet screenet om de kunne huske resultatet af screeningen og hvorvidt fandt information om filaggrin mutationer anvendeligt. Undersøgelsen viste at patienter med filaggrin mutationer opnåede en bedre sygdomsforståelse, men det ændrede ikke på deres brug af fx fede fugtighedscremer.

Health-related quality of life in adult dermatitis patients stratified by filaggrin genotype

Atopisk dermatitis og håndeksem er to hudlidelser der begge er associeret med nedsat livskvalitet. Formålet med vores studie var, at undersøge livskvalitet blandt voksne eksempatienter med fokus på filaggrin gen-mutationer. Filaggrin gen-mutationer er associeret med svær og persisterende atopisk dermatitis og øger samtidigt risikoen for at udvikle håndeksem senere i livet.

Studiet inkluderede 520 voksne patienter med atopisk dermatitis og/eller håndeksem. Hudspecifik livskvalitet blev estimeret ud fra Dermatologi Livskvalitetsindekset (DLQI). I alt rapporterede 19,7 % af patienterne med både atopisk dermatitis (± håndeksem) og en filaggrin gen-mutation, at deres eksem havde en ’stor eller ekstremt stor’ indflydelse på deres dagligdag. Denne andel var halveret (9,6 %) blandt patienter med atopisk dermatitis (± håndeksem) der ikke havde en filaggrin gen-mutation. Vores resultat indikerer, at patienter med atopisk dermatitis og filaggrin gen-mutationer er en undergruppe af patienter, der særligt kan opleve udfordringer i deres dagligdag.

 

Cross-reactivity between methylisothiazolinone, octylisothiazolinone and benzisothiazolinone using a modified local lymph node assay.

Dette dyrestudie belyser potentiel krydsreaktivitet mellem methylisothiazolinon (MI), octylisothiazolinon (OIT) og benzisothiazolinon (BIT); alle tre konserveringsmidler tilhører gruppen af isothiazolinoner. Ved hjælp af en modificeret dyremodel var det muligt at belyse krydsreaktivitet. Mus blev sensibiliseret med MI henover 3 dage og efter en hvileperiode på 3 uger blev musene på ny eksponeret over for MI, OIT eller BIT. Ved hjælp af flowcytometri var det muligt at undersøge immunsystemets celler i de enkelte mus. Der fandtes det samme immunologiske respons uanset om MI-sensibiliserede mus blev eksponeret for MI, OIT, BIT, der var signifikant forskelligt fra en kontrolgruppe af mus. Dette betyder at krydsreaktivitet mellem MI, OIT og BIT ikke kan udelukkes, hvorfor dette bør tages i betragtning inden brugen af OIT og BIT bliver introduceret i kosmetiske produkter

1 2 3 78